Un title page
การแสดงความจำนงเข้าพิธีประสาทปริญญาบัตร

ผู้สำเร็จการศึกษาบัตรสามารถแจ้งความจำนงเข้าพิธีประสาทปริญญาบัตรได้
ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.00 น.!! ผู้ที่มีหนี้ค้างชำระ จะไม่มีสิทธิเข้ารับประสาทปริญญาบัตร !!

ผู้ที่แจ้งความจำนงเข้ารับปริญญาบัตรต้องชำระหนี้คงค้าง ก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.00 น.
โทรสอบถามที่ โทร. 02577-1020


 

 
   
 

 
คำชี้แจงขั้นตอนการแสดงความจำนงเข้าพิธีประสาทปริญญาบัตร
 
                   1. แจ้งความจำนงเข้าพิธีประสาทปริญญาบัตร  
                       1.1 กรอกข้อมูลแบบสอบถามภาวะการมีงานทำบัณฑิต
                          - หากบัณฑิตไม่เคยกรอกข้อมูล กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน
                          - หากบัณฑิตเคยกรอกข้อมูลแล้ว กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
 
                       1.2 กรอกข้อมูลการแสดงความจำนงพิธีประสาทปริญญาบัตรรแสดงความจำนง  
                   2. ตรวจสอบสถานภาพการเข้ารับประสาทปริญญาบัตร  
 
ข้อมูลการแสดงความจำนงเข้าพิธีประสาทปริญญาบัตรของท่าน
จะต้องได้รับการตรวจสอบรายละเอียดของบัณฑิตกับทางมหาวิทยาลัยอีกครั้ง
ท่านสามารถตรวจสอบสถานภาพการเข้ารับประสาทปริญญาบัตร
หลังจากบันทึกข้อมูลในระบบเรียบร้อยแล้ว 3 วันทำการ
 
Un title page

บัณฑิตคนใดมีปัญหาในการแจ้งความจำนงเข้ารับประสาทปริญญาบัตร
แจ้งมาที่หมายเลขโทรศัพท์ 02577-1028 ต่อ 366 (ณัฐวัฒน์)
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริการการศึกษาหมายเลขโทรศัพท์ 0-2577-1028 ต่อ 112, 113, 293
ในวันเวลาทำการปกติ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.