Windows 7 จะไม่ได้รับอัปเดตความมั่นคงปลอดภัยหลัง 14 มกราคม 2563 พบเครื่องในไทยเกือบ 1 ใน 4 ยังใช้งานอยู่

บริษัท Microsoft จะปล่อยแพตช์ด้านความมั่ Continue reading Windows 7 จะไม่ได้รับอัปเดตความมั่นคงปลอดภัยหลัง 14 มกราคม 2563 พบเครื่องในไทยเกือบ 1 ใน 4 ยังใช้งานอยู่