ติดต่อเราคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย 

200 ถนนรังสิต-นครนายก 
ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 
12110 

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2577-1028-32 ต่อ 373
โทรสาร : 02-577-6754
เวบไซต์ :http://pharmacy.eau.ac.th

E-mail: pharmacy@eau.ac.th