สารจากคณบดี


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นเภสัชกรที่ดี รู้รอบ เพียบพร้อมด้วย
คุณธรรม จริยธรรม สามารถอุทิศตน ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ สมดังปณิธานของคณะ
และมหาวิทยาลัย ซึ่งมุ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลไกคุณภาพ ที่จะนำมาซึ่งทรัพยากรบุคคลที่เปี่ยมด้วยคุณค่าเพื่อ
พัฒนาสังคมและประเทศชาติในอนาคตต่อไป