โครงการประดับเข็มสัญลักษณ์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการประดับเข็มสัญลักษณ์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นโครงการที่ทำให้นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์เกิดความรัก ความภาคภูมิใจในคณะและสถาบัน รู้รักความสามัคคี มีความตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตนและตระหนักทราบถึงบทบาทวิชาชีพ

โดยมีภาพบรรยากาศการประดับเข็มสัญลักษณ์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 12.30 – 16.30 น.
ณ ห้องมณีนพรัตน์ สมาศัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

Posted in กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์, งานพัฒนานักศึกษา.