โครงการพิธีไหว้ครูและดื่มน้ำปรุงศักดิ์สิทธิ์ ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการพิธีไหว้ครูและดื่มน้ำปรุงศักดิ์สิทธิ์ เป็นโครงการที่มีขึ้นเพื่อให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ได้แสดงความเคารพ ความกตัญญูต่อพระคุณครูบาอาจารย์ เกิดความรัก ความภาคภูมิใจในคณะ สถาบันและวิชาชีพ อีกทั้งยังเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามจากรุ่นสู่รุ่นอีกด้วย

โดยมีภาพบรรยากาศพิธีการไหว้ครูและพิธีการดื่มน้ำปรุงศักดิ์สิทธิ์ ประจำปีการศึกษา 2560
ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 12.30 – 16.30 น.
ณ ห้องมณีนพรัตน์ สมาศัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

Posted in กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์, งานพัฒนานักศึกษา.