โครงการ SUPHANNIKA HEALTH SCIENCE GAME 7th

การแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (SUPHANNIKA HEALTH SCIENCE GAME) เป็นการรวมตัวกันของนักศึกษาในกลุ่มคณะสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 3 คณะ ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะต่าง ๆ ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งกีฬาเป็นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่จะช่วยผสานความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง 3 วิชาชีพในการนำความรู้ไปใช้ตามแต่ละสาขาวิชาชีพ อีกทั้งยังทำให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ความสามัคคีปรองดอง และยังช่วยให้มีสุขภาพแข็งแรงได้อีกด้วย

โดยมีภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560
วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 8.00 – 17.00 น.
ณ อาคารอเนกประสงค์และสนามกีฬา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

Posted in กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์, งานพัฒนานักศึกษา.