โครงการกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายเภสัช 4 สถาบัน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนภท.) เป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวกันของนิสิตนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์จากทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยมีจำนวนสมาชิกทั้งหมด 19 สถาบัน ซึ่งรวมไปถึงมหาวิทยาลัยที่มีสถานที่ตั้งอยู่บนถนนรังสิต-นครนายกที่ขนานไปกับคลองรังสิตประยูรศักดิ์และบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยรังสิต จึงได้มีการประสานงานกันจัดตั้งเป็น “เภสัชสายคลอง” ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาฝึกการคิดวางแผน ความรับผิดชอบ ความสามัคคี ความสามารถในการปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม การมีส่วนร่วมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และเสริมสร้างให้นักศึกษามีภาวะความเป็นผู้นำขึ้นได้

โดยมีภาพบรรยากาศกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายเภสัช 4 สถาบัน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 5.30 – 18.30 น.
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ์

Posted in กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์, งานพัฒนานักศึกษา.