โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์เพื่อให้นักศึกษาก้าวเข้าสู่วิชาชีพหรือสาขาที่เรียนได้อย่างมั่นใจ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ หาข้อมูลการสมัครงาน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาในการสมัครงานจากองค์กรต่าง ๆ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

โดยมีภาพบรรยาการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 8.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุทธามงคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

Posted in กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์, งานพัฒนานักศึกษา.