รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมหาวิทยาลัย กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมหาวิทยาลัย

ชื่อทีม ภาชนะจากใยตาลโตนด :Biodegradable dish

เจ้าของไอเดีย น.ศ.กัญญานาฏ วิเศษประไพ และ น.ส.ธณวรรณ เดียสะ

นักศึกษา ชั้นปีที่4 สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

อาจารย์ที่ปรึกษา ว่าที่ร้อยตรี ดร. วิโรจน์ มีรุ่งเรือง

vedio จากhttps://www.facebook.com/1702427043384029/posts/1856818211278244/

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียชื่อทีม ภาชนะจากใยตาลโตนด :Biodegradable dishรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมหาวิทยาลัยกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

Posted by Panadda Charoensak on 2018 m. birželis 9 d.

Posted in กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์, งานพัฒนานักศึกษา.