คู่มือประเมินด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการมีความสำคัญสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานอย่างมากเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้กับผู้ปฏิบัติงาน ผู้ร่วมงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดจนป้องกันความเสียหายจากอุบัติภัยที่อาจก่อให้ เกิดความ สูญเสียต่อสาธารณสมบัติและสิ่งแวดล้อม

คู่มือฉบับนี้จัดทำโดยคณะทำงานจัดทำแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกันในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ทั้งในห้องปฏิบัติการ การเรียน การสอน และวิจัย ผู้ใช้บริการภายในห้องปฏิบัติการ ของคณะเภสัชศาสตร์ โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้มีการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล เกิดความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย และความรับผิดขอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย หวังว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน ในห้องปฏิบัติการของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย และผู้ที่สนใจทั่วไป

ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่

Posted in การจัดการความรู้, กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์, ห้องปฏิบัติการ.