กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ประจำปีการศึกษา 2561
ณ ห้องสุทธามงคล ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. – 16.30 น.

เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการแนะนําแนวทางในการเรียน การปฏิบัติตนที่ถูกต้องและเหมาะสมในขณะที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการให้นักศึกษาได้ทราบข้อมูลพื้นฐานสําคัญที่จะปรับตัวทั้งในด้านการเรียน แนวทางการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาในแต่ละหลักสูตรจนสำเร็จการศึกษา รวมถึงการใช้ชีวิตของนักศึกษาทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย

โดยมีภาพกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้

 

Posted in กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์, งานพัฒนานักศึกษา.