กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสวนสมุนไพร

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสวนสมุนไพรเริ่มเปิดงานอย่างเป็นทางการแล้ว ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ บริเวณพื้นที่จัดทำสวนสมุนไพร

โดยมีการตระเตรียมจัดหาพื้นที่ เตรียมกระถาง เตรียมดิน และเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดงาน ด้วยส่วนหนึ่งเกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ในการช่วยกันนำพืชสมุนไพรมาปลูก ซึ่งกิจกรรมนี้มี ผศ.ภก.สุรพงษ์ เก็งทอง และ อ.ดร.ภญ.อารีรัตน์ ซื่อดี อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เป็นวิทยากรหลัก

ในกิจกรรมจะมุ่งเน้นให้นักศึกษาหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้และเข้าใจถึงการใช้ประโยชน์ของสมุนไพรอย่างถูกต้องและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง รวมถึงการอนุรักษ์ เก็บรวบรวมหาพืชสมุนไพรที่ทรงคุณค่าประจำท้องถิ่นหรือบ้านเกิดของนักศึกษาแต่ละสถานที่เพื่อการศึกษา ค้นคว้าและเรียนรู้ของนักศึกษาและผู้สนใจ นอกจากนักศึกษาจะได้รับมีความรู้แล้วยังเป็นการทำให้นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจได้เล็งเห็นคุณค่าของพืชสมุนไพรประจำถิ่นของตนเอง อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริในรัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นต้นแบบการเรียนรู้ การพัฒนาสวนสมุนไพรไปสู่ความสำเร็จทางการศึกษาต่อไปในอนาคตได้อีกแนวทางหนึ่งด้วย

โดยมีภาพกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้Posted in กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์, งานพัฒนานักศึกษา.