โครงการพิธีไหว้ครู การดื่มน้ำปรุงและการประดับเข็ม Rx คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการพิธีไหว้ครู การดื่มน้ำปรุงและการประดับเข็ม Rx คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีการไหว้ครูจึงเปรียบเสมือนเป็นพิธีการที่สำคัญในการที่ศิษย์จะได้แสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ และยังเป็นการสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของนักศึกษาตั้งแต่ในอดีตจนถึงในปัจจุบัน ในส่วนของโครงการพิธีดื่มน้ำปรุงและประดับเข็ม Rx คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงวิธีการปรุงน้ำปรุง ความหมายของส่วนผสมต่าง ๆ ขอน้ำปรุง อีกทั้งพิธีการประดับเข็ม Rx ยังทำให้นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ทราบประวัติความเป็นมาของวิชาชีพเภสัชกรรมและนักศึกษาทุกชั้นปีได้ทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง และเป็นการสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของวิชาชีพเภสัชกรรม พิธีการประดับเข็มจึงเปรียบเสมือนการต้อนรับรุ่นน้องเข้าสู่คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ดังนั้นนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ได้เห็นความสำคัญและได้จัดพิธีไหว้ครู การดื่มน้ำปรุงและประดับเข็ม Rx คณะเภสัชศาสตร์จึงได้จัดพิธีการต่าง ๆ เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามจากรุ่นสู่รุ่น อีกทั้งยังทำให้นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ได้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจในคณะสถาบันและวิชาชีพต่อไป

โดยในวันพุธ ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561 ได้มีการจัดทำโครงการพิธีไหว้ครูขึ้นเวลา 13.00 – 15.00 น. จากนั้นเวลา 15.00 – 16.30 น. ได้มีการจัดทำโครงการดื่มน้ำปรุงและประดับเข็ม Rx ให้แก่นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ณ ห้องมณีนพรัตน์ สมาศัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ซึ่งมีภาพบรรยากาศภายในงานดังนี้
Posted in กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์, งานพัฒนานักศึกษา, ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม.