โครงการกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายเภสัช 4 สถาบัน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายเภสัช 4 สถาบัน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
ในวันที่ 22 – 23 กันยายน 2561 ณ ค่ายโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

โดยเป็นโครงการที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทั้ง 4 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์รุ่นใหม่ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ได้มีโอกาสทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในการใช้ชีวิตร่วมกันและได้รู้จักเพื่อนนักศึกษาเภสัชศาสตร์ด้วยกันจากต่างสถาบัน อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่ดีให้แก่นักศึกษาทุกคนที่จะได้สร้างเครือข่ายทางวิชาชีพให้แข็งแกร่ง รวมถึงมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพในการทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรวิชาชีพได้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

ซึ่งมีภาพการทำกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้Posted in กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์, งานพัฒนานักศึกษา.