โครงการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัย Providence (靜宜大學) เมืองไท่จง ประเทศไต้หวัน

         โครงการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัย Providence (靜宜大學) ประเทศไต้หวัน เป็น โครงการระยะสั้นของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ระยะเวลาของโครงการเป็นเวลาทั้งหมด 8 วันคือวันที่ 23 มิถุนายน – 30 มิถุนายน พ.ศ.2562 ผู้ที่เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง และผลิตภัณฑ์ธรรม […]

อ่านต่อ....