โครงการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัย Providence (靜宜大學) เมืองไท่จง ประเทศไต้หวัน

         โครงการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัย Providence (靜宜大學) ประเทศไต้หวัน เป็น
โครงการระยะสั้นของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ระยะเวลาของโครงการเป็นเวลาทั้งหมด 8 วันคือวันที่ 23 มิถุนายน – 30 มิถุนายน พ.ศ.2562 ผู้ที่เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ จำนวน 11 คน และมีอาจารย์ประจำสาขา 2 ท่านคือ อาจารย์ ดร. รุ่งสิริ สุริยเต็ม และอาจารย์เกศระวี ปานทับ ซึ่งเป็นผู้ดูแลโครงการนี้ร่วมเดินทางไปด้วย
โครงการนี้มีจุดประสงค์ให้นักศึกษาได้ทราบถึงเห็นถึงสภาพแวดล้อม สถานศึกษา และ
ห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสคร์เครื่องสำอางของมหาวิทยาลัย Providence (靜宜大學) ประเทศไต้หวัน เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจ และวางแผนเรียนต่อปริญญาโทที่ประเทศไต้หวัน หรือสร้างแรงบันดาลใจให้กับผลงานของตนเองได้ต่อไปในอนาคต และสามารถนำสิ่งที่น่าสนใจกลับมานำเสนอเพื่อพัฒนาแผนการเรียนของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้ศึกษาเกี่ยวกับภาษาจีนเบื้องต้น ได้ศึกษาวันธรรมต่าง ๆ ของชาวไต้หวัน ชีวิตความเป็นอยู่ การเดินทาง ได้รู้จักและพบเห็นสถานที่ต่าง ๆ และยังมีวันพักผ่อนในวันสุดท้ายให้ผู้ร่วมโครงการได้พักผ่อน และท่องเที่ยว ผ่อนคลายไปกับธรรมชาติของประเทศได้หวัน เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตใจ และให้มีภาพความทรงจำที่ดีและมีความประทับใจต่อประเทศไต้หวันกลับไปอีกด้วย

Posted in กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์, งานพัฒนานักศึกษา.