โครงการกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายเภสัช 4 สถาบัน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนภท.) เป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวกันของนิสิตนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์จากทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยมีจำนวนสมาชิกทั้งหมด 19 สถาบัน ซึ่งรวมไปถึงมหาวิทยาลัยที่มีสถานที่ตั้งอยู่บนถนนรังสิต-นครนายกที่ขนานไปกับคลองรังสิตประยูรศักดิ์และบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ มหาวิทยาลัยอ […]

อ่านต่อ....

โครงการ SUPHANNIKA HEALTH SCIENCE GAME 7th

การแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (SUPHANNIKA HEALTH SCIENCE GAME) เป็นการรวมตัวกันของนักศึกษาในกลุ่มคณะสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 3 คณะ ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะต่าง ๆ ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งกีฬา […]

อ่านต่อ....

โครงการประดับเข็มสัญลักษณ์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการประดับเข็มสัญลักษณ์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นโครงการที่ทำให้นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์เกิดความรัก ความภาคภูมิใจในคณะและสถาบัน รู้รักความสามัคคี มีความตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตนและตระหนักทราบถึงบทบาทวิชาชีพ โดยมีภาพบรรยากาศการประดับเข็มสัญลักษณ์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ ประจำ […]

อ่านต่อ....

โครงการพิธีไหว้ครูและดื่มน้ำปรุงศักดิ์สิทธิ์ ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการพิธีไหว้ครูและดื่มน้ำปรุงศักดิ์สิทธิ์ เป็นโครงการที่มีขึ้นเพื่อให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ได้แสดงความเคารพ ความกตัญญูต่อพระคุณครูบาอาจารย์ เกิดความรัก ความภาคภูมิใจในคณะ สถาบันและวิชาชีพ อีกทั้งยังเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามจากรุ่นสู่รุ่นอีกด้วย โดยมีภาพบรรยากาศพิธีการไหว้ครูและพิธีการดื่มน้ำปรุ […]

อ่านต่อ....

กิจกรรมแรกพบ สนภท. ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

สหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.) ได้จัดกิจกรรมแรกพบ สนภท. ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีภายในวิชาชีพเภสัชกรรม และเป็นการปลูกและเสริมสร้างแนวคิดด้านการสร้างเสริมสุขภาพแก่นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ใหม่ (รหัสนั […]

อ่านต่อ....

ห้องปฏิบัติการปลอดภัย

ระเบียบและข้อปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการ คณะเภสัชสาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  เพื่อความปลอดภัยและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการทำงานในห้องปฏิบัติการขอให้นักศึกษาและผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามระเบียบและข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วย

อ่านต่อ....