รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมหาวิทยาลัย กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมหาวิทยาลัย ชื่อทีม ภาชนะจากใยตาลโตนด :Biodegradable dish เจ้าของไอเดีย น.ศ.กัญญานาฏ วิเศษประไพ และ น.ส.ธณวรรณ เดียสะ นักศึกษา ชั้นปีที่4 สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาล […]

อ่านต่อ....

โครงการ คอสเมติกอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2561 หลักสูตร วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ จัดโครงการ คอสเมติกอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้นที่ชุมชมพรธิสาร 5 โดยคณาจารย์ประจำสาขา และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้ร่วมกัน ให้ความรู้แก่สมาชิกในชุมชน ในการสกัดน้ำมันหอมระเหยออกจากพืชสมุนไพรเบื้องต้น การสาธิตการทำโลช […]

อ่านต่อ....

โครงการ EAU Pharmacy Event ประจำปีการศึกษา 2560

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน EAU Pharmacy Event ในวันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561 โดยคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน Pharmacy Event ในวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2561 ณ ตึก 1 อาคารอาท […]

อ่านต่อ....

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์เพื่อให้นักศึกษาก้าวเข้าสู่วิชาชีพหรือสาขาที่เรียนได้อย่างมั่นใจ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ หาข้อมูลการสมัครงาน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาในการสมัครงานจ […]

อ่านต่อ....

โครงการพิธีมอบเสื้อกาวน์คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีมอบเสื้อกาวน์คณะเภสัชศาสตร์จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียน จากประสบการณ์ต่าง ๆ ของการฝึกปฏิบัติงานทางวิชาชีพ รวมถึงให้นักศึกษาได้ทราบและตระหนักถึงบทบาทของวิชาชีพทางเภสัชกรรมเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญของการทำงานต่อไปในอนาคต โดยมีภาพบรรยากาศพิธีมอบเสื้อกาวน์คณะเภสัชศาสตร์ ประจ […]

อ่านต่อ....

ประกาศ การเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบประมวลผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรก่อนสำเร็จการศึกษา

ประกาศ การเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบประมวลผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรก่อนสำเร็จการศึกษา(Comprehensive Exit Examination) รอบที่2 ประจำปีการศึกษา2560

อ่านต่อ....