จองห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียน/สอน

1
Service
2
Time
3
Details & Payment
4
Thank you

Please select service, date and provider then click on the Find Appointments button.

** หมายเหตุ ** : เมื่อท่านได้่จองห้องแล้ว ระบบจะตรวจสอบความถูกต้องก่อน แล้วจะแจ้งผล  ผ่าน e-mail ภายใน 24 ชั่วโมง (ในวันทำการ)