เกี่ยวกับการประชุม

 

 โครงการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติ
ประจำปีการศึกษา
2561

“นวัตกรรมวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการศึกษากับการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุข

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

วันที่28 มิถุนายน2562เวลา8.00-17.00 น.

ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3,4 โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

 

1) องค์ปาฐกปาฐกถาพิเศษ หรือวิทยากร ประเด็นเรื่อง “นวัตกรรม วิทยาศาสตร์สุขภาพ และการศึกษากับการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

2) บูธนิทรรศการแสดงผลงานในประเด็น “Green ASIA and Sustainability Forum:Innovation, Health Sciences and Education for Sustainable and Inclusive Growth” เช่น(1) นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต(2) เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการจัดการศึกษาและส่งเสริมการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (3) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและสนับสนุนนวัตกรรม (4) การจัดให้ได้ใช้พลังงานอย่างอย่างยั่งยืนและพลังงานทางเลือก(5) การจัดการเมืองอย่างยั่งยืนเป็นต้น

3) การนำเสนอผลงานวิจัย โดยนักวิจัย นักวิชาการกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจกลุ่มสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ เป็นต้น

 

Themes

(1) นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

(2) เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการจัดการศึกษาและส่งเสริมการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

(3) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและสนับสนุนนวัตกรรม

(4) การจัดให้ได้ใช้พลังงานอย่างอย่างยั่งยืนและพลังงานทางเลือก

(5) การจัดการเมืองอย่างยั่งยืน