เอกสารประกาศ ระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับ

สืบค้นเอกสาร


เอกสารทั้งหมด
    เดือน
ปี
ผลการสืบค้น 1 - 100 จาก 120 (เอกสารทั้งหมด)
# เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร ประเภท ชื่อเรื่อง
1 5/2561 23/1/2561 ประกาศ นโยบายด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
2 3/2561 22/1/2561 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6ปี) ปีการศึกษา 2561
3 7/2561 13/2/2561 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6ปี) ปีการศึกษา 2561
4 8/2561 13/2/2561 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีการศึกษา 2561
5 9/2561 13/2/2561 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 (รอบ3)
6 10/2561 10/2/2561 ประกาศ ราชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาคณะการบิน ปีการศึกษา 2561 (สอบคัดเลือกวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561)
7 4/2561 22/1/2561 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีการศึกษา 2561
8 11/2561 19/2/2561 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาคณะการบิน ปีการศึกษา 2561 (สอบคัดเลือกวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561)
9 2/2561 19/1/2561 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาคณะการบิน ปีการศึกษา 2561 (สอบคัดเลือกวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561)
10 1/2561 18/1/2561 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 (รอบ2)
11 6/2561 9/1/2561 ประกาศ การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559)
12 28/2561 30/1/2561 คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากร (นางสาวปุนญิศา คงทน)
13 27/2561 30/1/2561 คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากร (นายเกียรติศักดิ์ พาชิยานุกูล)
14 30/2561 12/2/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (นายพรพจน์ วิรุฬห์ธนวงศ์)
15 29/2561 30/1/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันเเละระงับอัคคีภัย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
16 31/2561 12/2/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (นายอมรชัย คาร์ว)
17 32/2561 12/2/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (นายชำนาญ ทองมาก)
18 23/2561 23/1/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นายชานล ภัคดิทไตรเดช)
19 33/2561 12/2/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (นางสาวฐนกร โพธิ์ทองคำ)
20 37/2561 12/2/2561 คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากร (นางสาวฐนกร โพธิ์ทองคำ)
21 36/2561 12/2/2561 คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากร (นายชำนาญ ทองมาก)
22 24/2561 23/1/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นางสาวจิตติมา ดาโอ๊ะ)
23 26/2561 23/1/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเเละผู้นำการเปลี่ยนเเปลง (นางมยุรีย์ ทิพย์ญาณ)
24 22/2561 23/1/2561 คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากร (นางสาวสุวรรณา มณีวงศ์)
25 35/2561 12/2/2561 คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากร (นายอมรชัย คาร์ว)
26 21/2561 23/1/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (นางสาวสุวรรณา มณีวงศ์)
27 34/2561 12/2/2561 คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากร (นายพรพจน์ วิรุฬห์ธนวงศ์)
28 25/2561 23/1/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผู้นำการเปลี่ยนเเปลง (นายอรรถสิทธิ์ ลิมสถายุรัตน์)
29 38/2561 15/2/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการบิน (นางสาวปางรัก เเจ่มศักดิ์)
30 19/2561 22/1/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา2560
31 39/2561 15/2/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
32 40/2561 15/2/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษาและผู้นำการเปลี่ยนแปลง (นางปาริชาต กิตติวิบูลย์)
33 20/2561 22/1/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
34 41/2561 15/2/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษาและผู้นำการเปลี่ยนแปลง (นายชัยพร พันธุ์น้อย)
35 18/2561 19/1/2561 คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากร (ร้อยตำรวจเอกหญิง ศิริขวัญ อิมเฟลด์)
36 43/2561 15/2/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษาและผู้นำการเปลี่ยนแปลง (นางสาวสุธาสินี รูปแก้ว)
37 44/2561 13/2/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษาและผู้นำการเปลี่ยนแปลง (นายธนภัทร พงษ์อร่าม)
38 16/2561 16/1/2561 คำสั่ง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ (นางสาวลัดดากร เนียมประพันธ์)
39 45/2561 13/2/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษาและผู้นำการเปลี่ยนเเปลง (นางรัชนี พันออด)
40 17/2561 16/1/2561 คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากร (นายอัตตนาถ ยกขุน)
41 46/2561 19/2/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
42 15/2561 12/1/2561 คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากร (นางนันท์นภัส อิ่มฤทธา)
43 1/2561 9/1/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (นางกัลยภรณ์ เชยโพธิ์)
44 48/2561 22/2/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการบิน (นายทรงพล รชตกุลนันท์)
45 2/2561 9/1/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (นางพนารัตน์ ศาสนะสุพินธ์)
46 49/2561 21/2/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
47 50/2561 21/2/2561 คำสั่ง แต่งตั้งผู้บริหาร (นายบำรุง ตันจิตติวัฒน์)
48 3/2561 9/1/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (นางนันท์นภัส อิ่มฤทธา)
49 51/2561 26/2/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นางสาวจุลจิรา ทองธิสาร)
50 4/2561 9/1/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (นางสาวจารุวรรณ เดชฤทธิ์ตันติกร)
51 52/2561 27/2/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล
52 5/2561 9/1/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (นายกฤตทรรศ สุขมั่น)
53 53/2561 20/2/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษาและผู้นำการเปลี่ยนแปลง (พระครูปลัดชัยวัฒน์ สมาหิโต)
54 6/2561 9/1/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (พลตำรวจตรี กิจพิณิฐ อุสาโห)
55 54/2561 20/2/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษาและผู้นำการเปลี่ยนแปลง (นายสามารถ รุ่งเรือง)
56 55/2561 20/2/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษาและผู้นำการเปลี่ยนแปลง (นางสาวกัญจนา สันฐาน)
57 7/2561 9/1/2561 คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากร (นางกัลยภรณ์ เชยโพธิ์)
58 56/2561 20/2/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษาและผู้นำการเปลี่ยนแปลง (นายกษิดิศร์ ชื่นวิทยา)
59 8/2561 9/1/2561 คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากร (นางพนารัตน์ ศาสนะสุพินธ์)
60 57/2561 28/2/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา (นายอัมรินทร์ โต๊ะลง)
61 9/2561 9/1/2561 คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากร (นางนันท์นภัส อิ่มฤทธา)
62 58/2561 28/2/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา (นางสุธิดา โต๊ะลง)
63 10/2561 9/1/2561 คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากร (นางสาวจารุวรรณ เดชฤทธิ์ตันติกร)
64 11/2561 9/1/2561 คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากร (นายกฤตทรรศ สุขมั่น)
65 11/2561 9/1/2561 คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากร (นายกฤตทรรศ สุขมั่น)
66 12/2561 9/1/2561 คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากร (พลตำรวจตรี กิจพิณิฐ อุสาโห)
67 25/2561 5/4/2561 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาคณะการบิน ปีการศึกษา 2561
68 26/2561 24/4/2561 ประกาศ เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ใหม่
69 27/2561 26/4/2561 ประกาศ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
70 28/2561 26/4/2561 ประกาศ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
71 29/2561 26/4/2561 ประกาศ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)
72 30/2561 27/4/2561 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาคณะการบิน ปีการศึกษา 2561 (สอบคัดเลือกวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561)
73 14/2561 26/3/2561 ประกาศ ค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียม หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
74 15/2561 26/3/2561 ประกาศ ค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
75 16/2561 26/3/2561 ประกาศ ค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียม และเบ็ดเตล็ด ระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2561
76 17/2561 26/3/2561 ประกาศ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)
77 18/2561 26/3/2561 ประกาศ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
78 19/2561 26/3/2561 ประกาศ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
79 20/2561 26/3/2561 ประกาศ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
80 21/2561 26/3/2561 ประกาศ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
81 22/2561 26/3/2561 ประกาศ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)
82 23/2561 26/3/2561 ประกาศ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
83 13/2561 22/3/2561 ประกาศ ค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานของอาจารย์ประจำ ระดับบัณฑิตศึกษา
84 12/2561 9/3/2561 ประกาศ วันหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษ
85 68/2561 28/3/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (Miss Xidan Deng)
86 69/2561 28/3/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานเลขานุการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ประจำวิทยาลัย
87 64/2561 26/3/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
88 65/2561 26/3/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
89 66/2561 26/3/2561 คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากร
90 67/2561 26/3/2561 คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากร
91 63/2561 23/3/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเข้าประกวด
92 61/2561 19/3/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
93 70/2561 2/4/2561 คำสั่ง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ นางสาวกุลชลี ธูปเตมีย์ ปฏิบัติหน้าที่รักษาการตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
94 60/2561 4/3/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศึกษาศาตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผู้นำการเปลี่ยนแปลง (นางอนงค์นาฏ รัตน์ศิริจันทร์)
95 59/2561 2/3/2561 คำสั่ง แต่งตั้งผู้บริหาร (ว่าที่ร้อยตรี ศรีศักดิ์ คำฝอย)
96 71/2561 5/4/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
97 72/2561 5/4/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
98 73/2561 5/4/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
99 74/2561 5/4/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
100 75/2561 5/4/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
12หน้าถัดไป