เอกสารประกาศ ระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับ

สืบค้นเอกสาร


เอกสารคำสั่ง
    เดือน
ปี
ผลการสืบค้น 1 - 91 จาก 91 (เอกสารคำสั่งทั้งหมด)
# เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร ประเภท ชื่อเรื่อง
1 28/2561 30/1/2561 คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากร (นางสาวปุนญิศา คงทน)
2 27/2561 30/1/2561 คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากร (นายเกียรติศักดิ์ พาชิยานุกูล)
3 30/2561 12/2/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (นายพรพจน์ วิรุฬห์ธนวงศ์)
4 29/2561 30/1/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันเเละระงับอัคคีภัย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
5 31/2561 12/2/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (นายอมรชัย คาร์ว)
6 32/2561 12/2/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (นายชำนาญ ทองมาก)
7 23/2561 23/1/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นายชานล ภัคดิทไตรเดช)
8 33/2561 12/2/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (นางสาวฐนกร โพธิ์ทองคำ)
9 37/2561 12/2/2561 คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากร (นางสาวฐนกร โพธิ์ทองคำ)
10 36/2561 12/2/2561 คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากร (นายชำนาญ ทองมาก)
11 24/2561 23/1/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นางสาวจิตติมา ดาโอ๊ะ)
12 26/2561 23/1/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเเละผู้นำการเปลี่ยนเเปลง (นางมยุรีย์ ทิพย์ญาณ)
13 22/2561 23/1/2561 คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากร (นางสาวสุวรรณา มณีวงศ์)
14 35/2561 12/2/2561 คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากร (นายอมรชัย คาร์ว)
15 21/2561 23/1/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (นางสาวสุวรรณา มณีวงศ์)
16 34/2561 12/2/2561 คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากร (นายพรพจน์ วิรุฬห์ธนวงศ์)
17 25/2561 23/1/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผู้นำการเปลี่ยนเเปลง (นายอรรถสิทธิ์ ลิมสถายุรัตน์)
18 38/2561 15/2/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการบิน (นางสาวปางรัก เเจ่มศักดิ์)
19 19/2561 22/1/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา2560
20 39/2561 15/2/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
21 40/2561 15/2/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษาและผู้นำการเปลี่ยนแปลง (นางปาริชาต กิตติวิบูลย์)
22 20/2561 22/1/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
23 41/2561 15/2/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษาและผู้นำการเปลี่ยนแปลง (นายชัยพร พันธุ์น้อย)
24 18/2561 19/1/2561 คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากร (ร้อยตำรวจเอกหญิง ศิริขวัญ อิมเฟลด์)
25 43/2561 15/2/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษาและผู้นำการเปลี่ยนแปลง (นางสาวสุธาสินี รูปแก้ว)
26 44/2561 13/2/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษาและผู้นำการเปลี่ยนแปลง (นายธนภัทร พงษ์อร่าม)
27 16/2561 16/1/2561 คำสั่ง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ (นางสาวลัดดากร เนียมประพันธ์)
28 45/2561 13/2/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษาและผู้นำการเปลี่ยนเเปลง (นางรัชนี พันออด)
29 17/2561 16/1/2561 คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากร (นายอัตตนาถ ยกขุน)
30 46/2561 19/2/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
31 15/2561 12/1/2561 คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากร (นางนันท์นภัส อิ่มฤทธา)
32 1/2561 9/1/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (นางกัลยภรณ์ เชยโพธิ์)
33 48/2561 22/2/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการบิน (นายทรงพล รชตกุลนันท์)
34 2/2561 9/1/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (นางพนารัตน์ ศาสนะสุพินธ์)
35 49/2561 21/2/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
36 50/2561 21/2/2561 คำสั่ง แต่งตั้งผู้บริหาร (นายบำรุง ตันจิตติวัฒน์)
37 3/2561 9/1/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (นางนันท์นภัส อิ่มฤทธา)
38 51/2561 26/2/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นางสาวจุลจิรา ทองธิสาร)
39 4/2561 9/1/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (นางสาวจารุวรรณ เดชฤทธิ์ตันติกร)
40 52/2561 27/2/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล
41 5/2561 9/1/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (นายกฤตทรรศ สุขมั่น)
42 53/2561 20/2/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษาและผู้นำการเปลี่ยนแปลง (พระครูปลัดชัยวัฒน์ สมาหิโต)
43 6/2561 9/1/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (พลตำรวจตรี กิจพิณิฐ อุสาโห)
44 54/2561 20/2/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษาและผู้นำการเปลี่ยนแปลง (นายสามารถ รุ่งเรือง)
45 55/2561 20/2/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษาและผู้นำการเปลี่ยนแปลง (นางสาวกัญจนา สันฐาน)
46 7/2561 9/1/2561 คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากร (นางกัลยภรณ์ เชยโพธิ์)
47 56/2561 20/2/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษาและผู้นำการเปลี่ยนแปลง (นายกษิดิศร์ ชื่นวิทยา)
48 8/2561 9/1/2561 คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากร (นางพนารัตน์ ศาสนะสุพินธ์)
49 57/2561 28/2/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา (นายอัมรินทร์ โต๊ะลง)
50 9/2561 9/1/2561 คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากร (นางนันท์นภัส อิ่มฤทธา)
51 58/2561 28/2/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา (นางสุธิดา โต๊ะลง)
52 10/2561 9/1/2561 คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากร (นางสาวจารุวรรณ เดชฤทธิ์ตันติกร)
53 11/2561 9/1/2561 คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากร (นายกฤตทรรศ สุขมั่น)
54 11/2561 9/1/2561 คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากร (นายกฤตทรรศ สุขมั่น)
55 12/2561 9/1/2561 คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากร (พลตำรวจตรี กิจพิณิฐ อุสาโห)
56 68/2561 28/3/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (Miss Xidan Deng)
57 69/2561 28/3/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานเลขานุการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ประจำวิทยาลัย
58 64/2561 26/3/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
59 65/2561 26/3/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
60 66/2561 26/3/2561 คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากร
61 67/2561 26/3/2561 คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากร
62 63/2561 23/3/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเข้าประกวด
63 61/2561 19/3/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
64 70/2561 2/4/2561 คำสั่ง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ นางสาวกุลชลี ธูปเตมีย์ ปฏิบัติหน้าที่รักษาการตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
65 60/2561 4/3/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศึกษาศาตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผู้นำการเปลี่ยนแปลง (นางอนงค์นาฏ รัตน์ศิริจันทร์)
66 59/2561 2/3/2561 คำสั่ง แต่งตั้งผู้บริหาร (ว่าที่ร้อยตรี ศรีศักดิ์ คำฝอย)
67 71/2561 5/4/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
68 72/2561 5/4/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
69 73/2561 5/4/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
70 74/2561 5/4/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
71 75/2561 5/4/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
72 76/2561 5/4/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
73 77/2561 5/4/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
74 78/2561 5/4/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
75 79/2561 5/4/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
76 80/2561 5/4/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผู้นำการเปลี่ยนแปลง
77 81/2561 10/4/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน นาย สุรเดช อาจสิงห์
78 82/2561 10/4/2561 คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากร นายสุรเดช อาจสิงห์
79 83/2561 10/4/2561 คำสั่ง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ นางสาวธิดามาศ บางบรรดิษฐ์
80 84/2561 18/4/2561 คำสั่ง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา2560
81 85/2561 18/4/2561 คำสั่ง แต่งตั้งผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2560
82 86/2561 23/4/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558
83 87/2561 24/4/2561 คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากร นางสาวลัดดากร เนียมประพันธ์
84 88/2561 24/4/2561 คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากร นางสาวณัฐชยา พันธุ์เถื่อน
85 89/2561 25/4/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา Mr. Jinbo Cheng
86 90/2561 25/4/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา Mrs. Huan Chen
87 91/2561 26/4/2561 คำสั่ง แต่งตั้งเลขานุการ เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
88 92/2561 26/4/2561 คำสั่ง แต่งตั้งผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
89 93/2561 26/4/2561 คำสั่ง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
90 94/2561 27/4/2561 คำสั่ง แต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ นางสาวปองสิน วิเศษศิริ
91 95/2561 1/5/2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
1