เอกสารประกาศ ระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับ

สืบค้นเอกสาร


เอกสารประกาศ
    เดือน
ปี
ผลการสืบค้น 1 - 29 จาก 29 (เอกสารประกาศทั้งหมด)
# เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร ประเภท ชื่อเรื่อง
1 5/2561 23/1/2561 ประกาศ นโยบายด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
2 3/2561 22/1/2561 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6ปี) ปีการศึกษา 2561
3 7/2561 13/2/2561 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6ปี) ปีการศึกษา 2561
4 8/2561 13/2/2561 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีการศึกษา 2561
5 9/2561 13/2/2561 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 (รอบ3)
6 10/2561 10/2/2561 ประกาศ ราชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาคณะการบิน ปีการศึกษา 2561 (สอบคัดเลือกวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561)
7 4/2561 22/1/2561 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีการศึกษา 2561
8 11/2561 19/2/2561 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาคณะการบิน ปีการศึกษา 2561 (สอบคัดเลือกวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561)
9 2/2561 19/1/2561 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาคณะการบิน ปีการศึกษา 2561 (สอบคัดเลือกวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561)
10 1/2561 18/1/2561 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 (รอบ2)
11 6/2561 9/1/2561 ประกาศ การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559)
12 25/2561 5/4/2561 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาคณะการบิน ปีการศึกษา 2561
13 26/2561 24/4/2561 ประกาศ เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ใหม่
14 27/2561 26/4/2561 ประกาศ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
15 28/2561 26/4/2561 ประกาศ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
16 29/2561 26/4/2561 ประกาศ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)
17 30/2561 27/4/2561 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาคณะการบิน ปีการศึกษา 2561 (สอบคัดเลือกวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561)
18 14/2561 26/3/2561 ประกาศ ค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียม หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
19 15/2561 26/3/2561 ประกาศ ค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
20 16/2561 26/3/2561 ประกาศ ค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียม และเบ็ดเตล็ด ระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2561
21 17/2561 26/3/2561 ประกาศ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)
22 18/2561 26/3/2561 ประกาศ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
23 19/2561 26/3/2561 ประกาศ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
24 20/2561 26/3/2561 ประกาศ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
25 21/2561 26/3/2561 ประกาศ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
26 22/2561 26/3/2561 ประกาศ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)
27 23/2561 26/3/2561 ประกาศ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
28 13/2561 22/3/2561 ประกาศ ค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานของอาจารย์ประจำ ระดับบัณฑิตศึกษา
29 12/2561 9/3/2561 ประกาศ วันหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษ
1