กำหนดการ วันที่ 2 มีนาคม 2560

กำหนดการ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

เสด็จไปประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘

วันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร พระราชวังดุสิต

เวลา ๐๖.๐๐ น.      รายงานตัว

เวลา ๐๗.๓๐ น.     บัณฑิตเข้าห้องพิธีประทานปริญญาบัตร

เวลา ๐๘.๐๐ น.     ฝึกซ้อมใหญ่พิธีประทานปริญญาบัตร

เวลา ๑๐.๐๐ น.     พักรับประทานอาหาร

เวลา ๑๐.๔๕ น.      บัณฑิตพร้อมที่จุดนัดพบและเข้าสู่ห้องพิธี

เวลา ๑๓.๐๐ น.      การแสดงขับร้องเพลงประสานเสียง
โดยคณะขับร้องเพลงประสานเสียงมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

เวลา ๑๔.๐๐ น.

 • พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จโดยรถยนต์
  ที่นั่งถึงอาคารใหม่ สวนอัมพร  พระราชวังดุสิต  (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย)
 • นายกสภามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย กรรมการสภามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย อธิการบดี คณาจารย์ และนักศึกษาเฝ้ารับเสด็จ
 • รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน  ผู้แทนบัณฑิต ถวายพวงมาลัย
 • เสด็จเข้าภายในอาคารใหม่ สวนอัมพร
 • ทรงฉลองพระองค์ครุย
 • เสด็จไปยังที่ฉายพระรูป
 • ฉายพระรูปร่วมกับ  นายกสภามหาวิทยาลัย  นายกสภามหาวิทยาลัยเกียรติคุณ
  ผู้เข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย และผู้บริหารมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย (จำนวน ๓ ชุด)
 • ทรงลงพระนามในสมุดที่ระลึก
 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เข้าเฝ้าถวายทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อทรงใช้สอยตามพระอัธยาศัย
 • เสด็จไปยังห้องพิธี (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาชัย)
 • ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย
 • ทรงกราบ
 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เบิกพระภิกษุที่สำเร็จการศึกษาเข้ารับประทานปริญญาบัตร
 • พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานปริญญาบัตร  แก่พระภิกษุที่สำเร็จการศึกษา ตามลำดับ  (ขณะนี้พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
 • ประทับพระเก้าอี้
 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เข้าเฝ้าถวายสูจิบัตร
 • นายกสภามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย กราบทูลสำนึกในพระกรุณาคุณ
 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย กราบทูลรายงานกิจการของมหาวิทยาลัย
 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  กราบทูลเบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับประทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย กราบทูลเบิกคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
  กราบทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับประทานปริญญาบัตร
 • พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา (ตามลำดับ)  (ขณะนี้พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
 • ผู้ได้รับประทานปริญญาบัตรกล่าวคำปฏิญาณ
 • พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานพระโอวาท
  (จบพระโอวาท/ดนตรีบรรเลงเพลงมหาชัย)
 • เสด็จไปทรงกราบหน้าเครื่องนมัสการ
 • เสด็จออกจากห้องพิธี (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาชัย)
 • เสด็จไปทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์ครุย ณ  ห้องรับรอง
 • เสด็จไปประทับรถยนต์ที่นั่ง   (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย)
 • เสด็จกลับ

ดาวน์โหลดไฟล์  >> คลิก  <<

 

2 ขั้นตอน ที่ไม่พลาดข่าวงานพิธีประทานปริญญาบัตร

2 ขั้นตอน ที่ไม่พลาดข่าวงานพิธีประทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่านโปรดทำตามขั้นตอน เพื่อรับข่าวสารได้ทันทีเมื่อมีประกาศ นะครับ#EAUGraduation

อ่านเพิ่มเติม 2 ขั้นตอน ที่ไม่พลาดข่าวงานพิธีประทานปริญญาบัตร

กำหนดการ วันที่ 1 มีนาคม 2560

แบ่งเป็น  2 กลุ่ม   มีภาคเช้าและ บ่าย  รายละเอียด ตามตามตาราง

อ่านเพิ่มเติม กำหนดการ วันที่ 1 มีนาคม 2560

แจ้งความจำนงเข้ารับประทานปริญญาบัตร

เข้าสู้เว็บแจ้งความจำนง
ผู้สำเร็จการศึกษา สามาถแจ้งได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง  วันที่ 24 กุมภาพันธ์  2560 เวลา 16.00 น.

 

> คลิก <<