Un title pageแบบสอบถามภาวะการมีงานของบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

 
คำชี้แจง

                           1. ชื่อผู้ใช้ให้กรอกข้อมูลหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
                           2. รหัสผ่านให้กรอกข้อมูลรหัสนักศึกษาเพื่อเข้าสู่ระบบ                            

                (เฉพาะบัณฑิตระดับปริญญาตรีเท่านั้น บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาไม่ต้องกรอกข้อมูล)


 

 ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 

                                       หมายเหตุ : หมายเลขบัตรประชาชน ตัวอย่าง เช่น 1234567890123
                                                            รหัสนักศึกษา 8 หลัก ตัวอย่าง เช่น 60111111

Un title page

                  หาก บัณฑิตคนใดไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ เนื่องจากกรอกชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง ให้บัณฑิตดำเนินการตรวจสอบ
                         รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาจากเว็บไซต์
 สำนักบริการการศึกษา หรือแจ้งข้อมูลของบัณฑิตไปที่สำนักบริการการศึกษา
                         Tel : 02577-1028 ต่อ 293  และบัณฑิตคนใดมีปัญหาในการกรอกข้อมูลแบบสอบถามภาวะการมีงานทำ
                         แจ้งมาได้ที่
nattawat@eau.ac.th หรือ Tel : 02577-1028 ต่อ 366 (ณัฐวัฒน์)