ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ ที่ 7/2566 และ ที่ 8/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกสาขาวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

เพื่อให้การดำเนินการในการเลือกสาขาวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จึงได้ประกาศหลักเกณฑ์ในการเลือกสาขาวิชา ดังนี้ ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ 7/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกสาขาวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด ประกาศคณ […]

อ่านต่อ....

กิจกรรมอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM) : ห้องปฏิบัติการปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานห้องปฏิบัติการ และการใช้เครื่องมือ Rotary Evaporator เพื่อยกระดับความรู้และพัฒนางานวิจัย

จัดขึ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 8.30. -15.00 น. โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกร สุรพงษ์ เก็งทอง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM66)ในครั้งนี้ วิทยากรผู้แบ่งปันความรู้: เรื่องห้องปฏิบัติการปลอดภัย คือ ดร.ภญ.อนงค์ ตีระวนิชพงศ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกล […]

อ่านต่อ....

พิธีปัจฉิมนิเทศและผูกข้อมือ แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566

พิธีปัจฉิมนิเทศและผูกข้อมือ แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องสุทธามงคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ในวันที่ 7 ธันวาคม 2566 โดย ผศ.ภก.สุรพงษ์ เก็งทอง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เป็นผู้กล่าวกล่าวปัจฉิมโอวาท และได้รับเกียรติจาก ภก.จิตติ วิมไตรเมต ดร.ภ […]

อ่านต่อ....

โครงการศึกษาดูงานโรงงานยา ณ บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จำกัด

โครงการศึกษาดูงานโรงงานผลิตยาของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ที่ลงทะเบียนรายวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 2 เมือวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 คณาจารย์และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ได้ไปศึกษาดูงานโรงงานยา ณ บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จำกัด สาขาปทุมธานี เนื่องด้วย โรงงานยาบริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ เป็นโรงงานยา […]

อ่านต่อ....

งานพิธีรับเสื้อกาวน์ 2566

ในวันที่ 6 กันยายน 2566 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จัดพิธีรับเสื้อกาวน์ให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 พิธีรับเสื้อกาวน์ ถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงว่านักศึกษาได้ผ่านการศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์มากว่าครึ่งทางและเตรียมพร้อมนำความรู้ไปใช้ในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพต่อไป เสื้อกาว […]

อ่านต่อ....

คู่มือการใช้เครื่อง HPLC (High Performance Liquid Chromatography)

HPLC (High Performance Liquid Chromatography) เป็นเครื่องมือสำหรับแยกและวิเคราะห์สารประกอบที่ผสมอยู่ในตัวอย่าง โดยอาศัยหลักการความแตกต่างของอัตราการเคลื่อนที่ของสารประกอบบนเฟสคงที่ (Stationary Phase) โดยมีเฟสเคลื่อนที่ (Mobile Phase) เป็นตัวพาไป สารแต่ละชนิดจะถูกแยกออกมาเป็นส่วนๆในเวลาที่ต่างกัน โดยสารที่แยกออกมาแต่ละชนิดจากคอลัมน์จะผ่านเข้าสู่อุปกรณ์ตรวจวัดสัญญาณด้วยตัวตรวจวัด (Detector) ซึ่งสัญญาณที่บันทึกได้จะแปลผลออกมาเป็น โครมาโตแกรม (Chromatogram) มีลักษณะเป็นพีค (Peak) ในการวิเคราะห์ผลจะนำพื้นที่ใต้พีค ของแต่ละสารมาคำนวณ ผล เปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐาน (Calibration curve) ก็จะทราบปริมาณของสารตัวอย่าง เครื่อง HPLC สามารถวิเคราะห์สารได้ทั้งเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) และปริมาณ (Quantitative Analysis) นิยมใช้วิเคราะห์สารประกอบที่ระเหยยาก (Low Volatile Substation) หรือน้ำหนักโมเลกุลสูง (High Molecular Weight Compounds) โดยสามารถใช้กับงานด้านต่างๆ เช่น วิเคราะห์หาปริมาณ ยา THC CBD วิตามิน กรดอะมิโน น้ำตาล สารกระตุ้น ยาปฏิชีวนะ ฯลฯ

อ่านต่อ....

โครงการสัมมนาประจำปี ของคณาจารย์บุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องสุทธามงคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ได้จัดโครงการสัมมนาประจำปี โดยมี ผศ.ภก.สุรพงษ์ เก็งทอง คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ รองคณบดี คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมสัมมนา

อ่านต่อ....