คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ "ซื่อสัตย์ มนุษยสัมพันธ์ดี มีวินัย ใส่ใจสังคม สั่งสมความรู้ เชิดชูวิชาชีพ"

ประกาศ ว่าด้วยวินัย ความประพฤติและบทลงโทษนักศึกษา

อ่านต่อ

ระเบียบ เครื่องแต่งกายนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์

อ่านต่อ

ระเบียบ ประกาศคณะ เรื่องข้อกำหนดด้านพฤติกรรม ด้านคูณธรรม จริยธรรมนักศึกษา

อ่านต่อ

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง ระเบียบและข้อปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการ

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบประมวลผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรก่อนสำเร็จการศึกษา รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบประมวลผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรก่อนสำเร็จการศึกษา รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

อ่านต่อ....

พิธีมอบเสื้อกาวน์สาขาเภสัชศาสตร์และเสื้อปฏิบัติงานสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธ ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. – 16.30 น. คณะเภสัชศาสตร์ได้จัดพิธีการมอบ “เสื้อกาวน์” ให้แก่นักศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ และ”เสื้อฝึกปฏิบัติงาน” ให้แก่นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ห้องมณีนพรัตน์สมาศัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย โดยนักศึกษาที่จะสามารถเข้ารับกาวน์ สาขาเภสัชศาสตร์หรือ เสื้อฝึกปฏิบัติงาน สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ มีความพร้อม เพื่อที่จะนำความรู้ ความสามารถไปใช้ในการฝึกปฏิบัติงานได้ และจะต้องเป็นผู้ที่ศึกษาผ่านในรายวิชาต่างๆ ครบตามที่หลักสูตรกำหนด ดังนั้น พิธีการนี้จึงเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษารุ่นน้องให้มีความมุ่งมั่นและตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่อที่จะได้มีโอกาสในการเข้าพิธีรับมอบเสื้อกาวน์ สาขาเภสัชศาสตร์ หรือ เสื้อฝึกปฏิบัติงาน สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่นเดียวกับรุ่นพี่ได้

อ่านต่อ....

การบรรยายอบรมความรู้เชิงปฎิบัติการเรื่อง Complementary Medicines in Pharmacy an Evidence-Based Review of Key Dietary Supplements โดย Blackmores Institute

ในวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ได้จัดการบรรยายอบรมความรู้เชิงปฎิบัติการเรื่อง Complementary Medicines in Pharmacy an Evidence-Based Review of Key Dietary Supplements ทั้งในด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการนำเสนอคู่มือ     ความปลอดภัยในการใช้วิตามิน สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในทางเภสัชกรรมจากวิทยากรผู้บรรยายความรู้เชิงวิชาการคือ ภญ.ดร.อโนมา เจริญทรัพย์ จากสถาบันวิจัยแบลคมอร์ส ประเทศไทย นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกทักษะในการให้คำปรึกษาในการใช้วิตามิน สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จากกรณีศึกษา การทำงานเป็นทีม การนำเสนอ อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการฝึกปฏิบัติงาน หรือทำงานต่อไปในอนาคตได้อีกด้วย

อ่านต่อ....

โครงการพิธีไหว้ครู ดื่มน้ำปรุง และประดับเข็มสัญลักษณ์คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีไหว้ครูเป็นพิธีการที่แสดงถึงความเคารพเทิดทูนครูบาอาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ ให้ความรัก ความเมตตา  และให้ความปรารถนาดีต่อศิษย์ อาจารย์ซึ่งเป็นบุคคลที่ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่นักศึกษา การไหว้ครูจึงเปรียบเสมือนการที่ศิษย์ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่ออาจารย์  ซึ่งถือเป็นการสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทยและวิชาชีพเภสัชกรรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พิธีดื่มน้ำปรุงศักดิ์สิทธิ์และประดับเข็มสัญลักษณ์คณะเภสัชศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ได้ทราบประวัติความเป็นมาของวิชาชีพเภสัชกรรม ผ่านกระบวนการปรุงน้ำปรุงศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่สำคัญของวิชาชีพที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต และยังแฝงข้อคิดผ่านรสสัมผัสของน้ำปรุง ที่มีหลากหลายรส เปรียบเสมือนกับการเรียนและการทำงาน ที่จักมีเรื่องราวมากมาย มีอุปสรรคต่างๆให้ต้องฝ่าฟันและแก้ไข  อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้ทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง และเป็นการสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของวิชาชีพเภสัชกรรม และการประดับเข็มเปรียบสัญลักษณ์คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกถึงการเป็นนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ที่นักศึกษาจะต้องประดับไว้บนเครื่องแต่งกายนั้น จะเป็นการย้ำเตือนนักศึกษาอยู่เสมอว่า นับแต่บัดนี้ต่อไปในอีก 6 ปี นักศึกษาจะต้องเรียนรู้ และเก็บเกี่ยวความรู้ออกไป และการที่จะต้องประดับเครื่องหมายนี้ในทุกวันนั้น จะช่วยให้นักศึกษาได้เตือนตนเองอยู่เสมอว่า เราจะต้องมีหน้าที่ที่สำคัญที่จะต้องทำอยู่ทุกวัน และการประดับเข็มโดยคณาอาจารย์และมีรุ่นพี่ในชั้นปีต่างๆเข้าร่วมในพิธีเปรียบเสมือนการต้อนรับนักศึกษาและรุ่นน้องเข้าสู่คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชียอย่างสมบูรณ์อีกด้วย ดังนั้นนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 3 จึงได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้นเพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามจากรุ่นสู่รุ่น  อีกทั้งยังทำให้นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ได้แสดงความเคารพ ความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์และ พิธีดื่มน้ำปรุงศักดิ์สิทธิ์และประดับเข็มสัญลักษณ์  เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามจากรุ่นสู่รุ่น  อีกทั้งยังทำให้นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ได้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจในคณะ สถาบัน และวิชาชีพอีกด้วย

อ่านต่อ....

บ่มเพาะต้นกล้า สร้างแนวความคิดการสร้างเสริมสุขภาพนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 19 สถาบัน ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2562 (แรกพบสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.) ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์ จังหวัดนครนายก

สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนภท.) เป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวกันของนิสิตนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์จากทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ปัจจุบันนั้นมีจำนวนสมาชิกทั้งหมด 19 สถาบัน เป็นองค์กรที่จัดตั้งเพื่อเป็นตัวกลางในการจัดกิจกรรมทางวิชาชีพทางเภสัชกรรม เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในวิชาชีพ เพื่อก้าวเข้าสู่วิชาชีพเภสัชกรรม อันจะก่อให้เกิดผลดีต่อวิชาชีพ ผู้รับบริการ และสังคมโดยโครงการ “บ่มเพาะต้นเกล้า สร้างแนวความคิดการสร้างเสริมสุขภาพนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 19 สถาบัน ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2562 (แรกพบสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย; สนภท.)” เป็นหนึ่งในโครงการที่ สนภท. มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีในวิชาชีพระหว่างสถาบัน เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ได้ฝึกความเป็นผู้นำและมีความเป็นผู้ตามที่ดีมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานและกิจกรรมในลักษณะทีม สามารถแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นกับเพื่อนต่างมหาวิทยาลัย พัฒนาทักษะการเรียนรู้และวิธีการเสริมสร้างสุขภาพด้านการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อก้าวเข้าสู่การเรียนรู้ในบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรม จากการที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะต้นกล้าสร้างแนวความคิดการเสริมสร้างสุขภาพนิสิตนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ติดต่อกันเป็นประจำทุกปี พบว่ากิจกรรมดังกล่าวนอกจากสามารถช่วยเสริมสร้างความสามัคคี การทำกิจกรรมในลักษณะทีมของนิสิตนักศึกษาทั้งสถาบันเดียวกันและต่างสถาบันแล้วนั้น   ยังเป็นการพัฒนานักศึกษาในด้านต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ สนภท. วางไว้ซึ่งสอดคล้องกับคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะ และวิชาชีพ รวมถึงให้นักศึกษาได้เรียนรู้และรู้จักการปรับตัวเป็นพลเมืองของศตวรรษที่ 21 ทั้งทักษะในการดำเนินชีวิตและทักษะทางวิชาชีพได้ จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมบ่มเพาะต้นกล้า ในการสร้างแนวความคิดการสร้างเสริมสุขภาพของนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 19 สถาบัน ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.00 – 16.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ความเข้าใจทางวิชาชีพ ปลูกฝังแนวคิดสร้างเสริมสุขภาพและความสามัคคี ได้มีความเข้าใจในบทบาทวิชาชีพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมต่อไปในอนาคต

อ่านต่อ....