พิธีมอบเสื้อกาวน์สาขาเภสัชศาสตร์และเสื้อปฏิบัติงานสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธ ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. – 16.30 น. คณะเภสัชศาสตร์ได้จัดพิธีการมอบ “เสื้อกาวน์” ให้แก่นักศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ และ”เสื้อฝึกปฏิบัติงาน” ให้แก่นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ห้องมณีนพรัตน์สมาศัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

โดยนักศึกษาที่จะสามารถเข้ารับกาวน์ สาขาเภสัชศาสตร์หรือ เสื้อฝึกปฏิบัติงาน สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ มีความพร้อม เพื่อที่จะนำความรู้ ความสามารถไปใช้ในการฝึกปฏิบัติงานได้ และจะต้องเป็นผู้ที่ศึกษาผ่านในรายวิชาต่างๆ ครบตามที่หลักสูตรกำหนด ดังนั้น พิธีการนี้จึงเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษารุ่นน้องให้มีความมุ่งมั่นและตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่อที่จะได้มีโอกาสในการเข้าพิธีรับมอบเสื้อกาวน์ สาขาเภสัชศาสตร์ หรือ เสื้อฝึกปฏิบัติงาน สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่นเดียวกับรุ่นพี่ได้

Posted in งานพัฒนานักศึกษา, ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม.