ประกาศคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและคัดเลือกนักศึกษา เพื่อสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ที่ 4/2563

ประกาศคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ 4/2563

                 เรื่อง ผลการสอบประมวลผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรก่อนสำเร็จการศึกษา
(Comprehensive Exit Examination) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 ตามที่ได้มีการสอบประมวลผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรก่อนสำเร็จการศึกษา(Comprehensive Exit Examination) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 ไปแล้วนั้น
               บัดนี้ คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ได้ประมวลผลการสอบฯ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลสอบ ดังต่อไปนี้  หรือ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ .pdf

Posted in กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์.