ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการให้ความรู้เภสัชกรประจำแหล่งฝึกและศิษย์เก่า

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการให้ความรู้เภสัชกรประจำแหล่งฝึกและศิษย์เก่า ผ่านระบบ google meet ในวันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 9.00 น.-11.30 น. (CPE 2 หน่วยกิต)

Posted in กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์.