พิธีไหว้ครู ดื่มน้ำปรุง และประดับเข็มสัญลักษณ์คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 12:30 – 15:30 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียได้จัด พิธีไหว้ครู ดื่มน้ำปรุง และประดับเข็มสัญลักษณ์คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านโปรแกรม zoom ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.นริศา คำแก่น คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานในพิธี โดยมีคณาจารย์ของคณะฯ เข้าร่วมในพิธีไหว้ครู พร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย พิธีไหว้ครู การมอบรางวัลและเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563 การมอบทุนการศึกษาจากบริษัท อาร์เอ็กซ์  การมอบทุนการศึกษาจาก อาจารย์ ดร.อาภากร ทรงสุมนัส  พิธีดื่มน้ำปรุง และประดับเข็มสัญลักษณ์คณะเภสัชศาสตร์ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับลูกศิษย์ และเพื่อให้ศิษย์ได้ระลึกถึงพระคุณของครู-อาจารย์ อีกทั้งยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทยอีกด้วย

สำหรับรายชื่อผู้รับเกียรติบัตร นักศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุดของแต่ละชั้นปี ปีการศึกษา 2563 มีดังต่อไปนี้

ชั้นปีที่ 1 นางสาวจินตภัทร์ จันทร์โพธิ์ เกรดเฉลี่ย 4.00

ชั้นปีที่ 2 นางสาวภูษิตา เอกสาร เกรดเฉลี่ย 3.97

ชั้นปีที่ 3  นางสาวพัชชา สุรัตตะเศรณี เกรดเฉลี่ย 3.85

ชั้นปีที่ 4  นางสาวปรียากมล ปานช่าง เกรดเฉลี่ย 3.76

         ชั้นปีที่ 5 นางสาวอรกัญญา โวหารบัณฑิตย์ เกรดเฉลี่ย 3.91

         และ ชั้นปีที่ 6 นางสาวผลิตา ฉายวรรณ เกรดเฉลี่ย 3.79

รายชื่อนักศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษาจากบริษัท อาร์ เอ็กซ์ จำนวน 2 ทุน รวมทั้งสิ้น 10000 บาท มีดังต่อไปนี้

  1. นายประสิทธิ์ อยู่สุข จำนวนเงิน 7,000 บาท
  2. นางสาวจันทมณี บุญมาก จำนวนเงิน 3,000 บาท

นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อาภากร ทรงสุมนัส 2,000 บาท จำนวน 1 ทุน ได้แก่

      นางสาวจันทมณี บุญมาก

พิธีประดับเข็มสัญลักษณ์ประจำคณะเภสัชศาสตร์  การประดับเข็มเปรียบสัญลักษณ์คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกถึงการเป็นนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ที่นักศึกษาจะต้องประดับไว้บนเครื่องแต่งกายนั้น จะเป็นการย้ำเตือนนักศึกษาอยู่เสมอว่า นับแต่บัดนี้ต่อไปในอีก 6 ปี นักศึกษาจะต้องเรียนรู้ และเก็บเกี่ยวความรู้ออกไป และการที่จะต้องประดับเครื่องหมายนี้ในทุกวันนั้น จะช่วยให้นักศึกษาได้เตือนตนเองอยู่เสมอว่า เราจะต้องมีหน้าที่ที่สำคัญที่จะต้องทำอยู่ทุกวัน และการประดับเข็มโดยคณาอาจารย์และมีรุ่นพี่ในชั้นปีต่างๆเข้าร่วมในพิธีเปรียบเสมือนการต้อนรับนักศึกษาและรุ่นน้องเข้าสู่คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชียอย่างสมบูรณ์อีกด้วย

         พิธีดื่มน้ำปรุงและประดับเข็มสัญลักษณ์คณะเภสัชศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ได้ทราบประวัติความเป็นมาของวิชาชีพเภสัชกรรม ผ่านกระบวนการปรุงน้ำปรุง ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่สำคัญของวิชาชีพที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต และยังแฝงข้อคิดผ่านรสสัมผัสของน้ำปรุง ที่มีหลากหลายรส เปรียบเสมือนกับการเรียนและการทำงาน ที่จักมีเรื่องราวมากมาย มีอุปสรรคต่างๆให้ต้องฝ่าฟันและแก้ไข อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้ทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง และเป็นการสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของวิชาชีพเภสัชกรรม

Posted in งานพัฒนานักศึกษา, ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม.