การจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

คณะเภสัชศาสตร์มีการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคณะสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยได้มีคำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ ที่ 13/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์  ทำหน้าที่ในการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ โดยการค้นหาแนวทางปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง คณะกรรมการจัดการความรู้ได้มีการประชุมร่วมกับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนคณะกรรมการบริการจัดการความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อทำแผนการจัดการความรู้และปรับแผนการดำเนินงานให้ครอบคลุม พันธกิจทั้งด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย ซึ่งในที่ประชุมอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนมีมติให้จัดการความรู้เรื่องการใช้เครื่องสกัดน้ำมันรำข้าว เพื่อใช้ในการเรียน การสอนและการงานวิจัย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จัดซื้อมาใหม่ เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ในการเรียน การสอน และการวิจัย และเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาเกี่ยวกับการใช้เครื่องสกัดน้ำมันรำข้าว เพราะผู้ใช้ขาดความรู้และทักษะที่ถูกต้องในการใช้งานเครื่องมือซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวเครื่องและอาจเกิดอุบัติเหตุได้ โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้ คือ อาจารย์ที่สนใจในการทำงานวิจัย อาจารย์ผู้สอน นักวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ที่ใช้ห้องปฏิบัติการของคณะเภสัชศาสตร์

 

ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่

คู่มือใช้งานเครื่องบีบน้ำมันรำข้าว

Posted in การจัดการความรู้, กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์, ห้องปฏิบัติการ.