โครงสร้างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย