เกี่ยวกับเรา


ปรัชญา
“คุณภาพบัณฑิตส่งเสริมคุณภาพประชา คุณภาพยาส่งเสริมคุณภาพชีวิต” Quality and Safety

วิสัยทัศน์
คณะเภสัชศาสตร์มุ่งผลิตบัณฑิตคุณภาพ ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ครองงานด้วยคุณธรรม เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย ภายในปี พ.ศ. 2560

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความรู้ความสามารถให้มีคุณภาพและมาตรฐาน รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ประเทศชาติและภูมิภาคเอเชีย
2. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ บนพื้นฐานของการนำภูมิปัญญาไทยผนวกกับความรู้สากล เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. ให้บริการวิชาการด้านยาและสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของชุมชมและสังคม
4. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
5. สร้างความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพระหว่างองค์กรเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทั้งในและต่างประเทศ
6. บริหารและจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล

เป้าประสงค์
1. บัณฑิตเภสัชศาสตร์ทุกคนมีคุณภาพพร้อมคุณธรรมและได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
2. ผลงานวิจัยมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม
3. ชุมชนและสังคมได้รับความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
4. ชุมชนและสังคมตระหนักและเห็นคุณค่าในภูมิปัญญาไทย
5. มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพในระดับชาติและภูมิภาคเอเชีย
6. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์คณะเภสัชศาสตร์
“ซื่อสัตย์ มนุษยสัมพันธ์ดี มีวินัย ใส่ใจสังคม สั่งสมความรู้ เชิดชูวิชาชีพ”

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ได้กำหนด อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ตามของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ดังนี้

อัตลักษณ์ “EAU

ความหมาย

E คือ Efficiency and Ethics: ประสิทธิภาพและจริยธรรม หมายถึง ความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ดี สามารถนำความรู้ที่ได้จากทฤษฎีไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นบันไดไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล และเป็นหนทางสู่ความสำเร็จในชีวิตต่อไป โดยรักษาไว้ซึ่งจรรยาบรรณในวิชาชีพได้อย่างมั่นคง ตลอดจนเป็นผู้มีทักษะในด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นทักษะทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ และทักษะในการใช้ชีวิตและดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีจริยธรรม

Aคือ Adaptive Ability: ความสามารถในการปรับตัว หมายถึง ความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิต ให้เป็นผู้มีความสามารถในการปรับตัวเป็นเลิศ รู้เท่าทันเหตุการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งสภาวะสังคม สามารถคาดการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ และมีความเข้าใจในการพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมพร้อมที่จะใช้ศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่ในทุกสภาวการณ์ อีกทั้งตระหนักในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม โดยพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคม เพื่อความสุขในการดำเนินชีวิตต่อไปในภายหน้า

U คือ Universal Wisdom : ปัญญาอันเป็นสากล หมายถึง ความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิต ให้เป็น ผู้เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยวิธีต่างๆ ในโลกอันเป็นสากล มีความเชื่อในการเรียนรู้และได้มาซึ่งความรู้โดยปราศจากสิ่งกีดกั้น ไม่ว่าจะเป็นพรมแดน ขอบเขต ระยะทาง เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา หรือฐานะทางสังคม มีภาวะวิสัยในการสร้างสรรค์องค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ได้จริง และเปิดใจกว้างเพื่อรับความรู้ที่หลากหลายในยุคแห่งโลก ไร้พรมแดน

อัตลักษณ์ของคณะเภสัชศาสตร์
เอกลักษณ์ “คณะแห่งการเรียนรู้เพื่อคุณภาพและคุณธรรม”
ความหมาย
คณะ แห่งการเรียนรู้ หมายถึง องค์กร(คณะ) ที่สามารถเรียนรู้ ปรับตัวและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
คุณภาพ หมายถึง การดำเนินงานตามภารกิจอย่างมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
คุณธรรม หมายถึง คุณลักษณะและค่านิยมที่ถูกต้อง ดีงาม ของสมาชิกในองค์กร ทั้งนักศึกษา และบุคลากร เช่น ความซื่อสัตย์ ความกตัญญู ความมีวินัย อดทน ขยันหมั่นเพียร และเอื้ออาทร

เอกลักษณ์ “คณะแห่งการเรียนรู้เพื่อคุณภาพและคุณธรรม”
ความหมาย
คณะแห่งการเรียนรู้ หมายถึง องค์กรที่สามารถเรียนรู้ ปรับตัวและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
คุณภาพ หมายถึง การดำเนินงานตามภารกิจอย่างมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
คุณธรรม หมายถึง คุณลักษณะและค่านิยมที่ถูกต้อง ดีงาม ของสมาชิกในองค์กร ทั้งนักศึกษา และบุคลากร เช่น ความซื่อสัตย์ ความกตัญญู ความมีวินัย อดทน ขยันหมั่นเพียร และเอื้ออาทร ประเด็นการชี้นำสังคม ภายในคณะเภสัชศาสตร์ คือ “ทำนุบำรุงศาสนา”ประเด็นการชี้นำสังคม ภายนอกคณะเภสัชศาสตร์ คือ “สร้างเสริมคุณภาพชีวิต”

ปณิธาน

คณะเภสัชศาสตร์มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งด้านวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม