จองห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียน/สอน

[bupro_appointment]

** หมายเหตุ ** : เมื่อท่านได้่จองห้องแล้ว ระบบจะตรวจสอบความถูกต้องก่อน แล้วจะแจ้งผล  ผ่าน e-mail ภายใน 24 ชั่วโมง (ในวันทำการ)