สารจากคณบดี

ผศ.ภก.สุระพงษ์ เก็งทอง
รก.คณบดีคณะเภสัชศาสตร์