ผู้บริหารคณะ

Asst.Prof. Surapong Kengthong

รักษาการ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

Assoc.Prof. Kampanart Huanbutta, Ph.D.

Deputy Dean

Kridsada Anuntawuttikul

ASSISTANT DEAN OF ACADEMIC AFFAIRS

Noppadon Rangkaew, Ph.D.

ASSISTANT DEAN OF STUDENT DEVELOPMENT

Arpakorn Songsumanus,Ph.D.

Assistant Dean of Quality Assurance