ทำเนียบผู้บริหาร

ผศ.ภก.สุรพงษ์ เก็งทอง

ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ ปี 2565-ปัจจุบัน

รศ.ดร.ภญ. นริศา คำแก่น

ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ ปี 2564-2565


รศ ภญ.ปภาวดี คล่องพิทยาพงษ์

ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ ปี 2551-2563