โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ และงาน Job fair ประจำปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ได้มีการจัดงาน ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ให้แก่นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.นริศา คำแก่น คณบดี กล่าวปัจฉิมโอวาท ซึ่งได้ให้แง่คิด มุมมอง ในการดำเนินชีวิต เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกสู่โลกแห […]

อ่านต่อ....

พิธีมอบเสื้อกาวน์ และเสื้อฝึกปฎิบัติงานวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเชีย ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันวันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. – 12.30 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ได้จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ และเสื้อฝึกปฎิบัติงานวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเชีย ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมมณีนพรัตน์ สมาศัย และลานศ […]

อ่านต่อ....

พิธีไหว้ครู ดื่มน้ำปรุง และประดับเข็มสัญลักษณ์คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 12.30-15.30 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียได้จัด พิธีไหว้ครู ดื่มน้ำปรุง และประดับเข็มสัญลักษณ์คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมมณีนพรัตน์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจ […]

อ่านต่อ....

พิธีมอบทุนการศึกษา ณ มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ดร.นพดล รังแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และ นางสาวธิดารัตน์ แสงจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ณ มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ โดยมีนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  ได้รับทุนการศึกษา […]

อ่านต่อ....

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบประมวลผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรก่อนสำเร็จการศึกษา รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบประมวลผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรก่อนสำเร็จการศึกษา รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

อ่านต่อ....

ประกาศคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและคัดเลือกนักศึกษา เพื่อสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ที่ 4/2563

ประกาศคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ 4/2563                  เรื่อง ผลการสอบประมวลผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรก่อนสำเร็จการศึกษา(Comprehensive Exit Examination) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 ตามที่ได้มีการสอบประมวลผลตามมาตรฐา […]

อ่านต่อ....