เรื่อง ผลการสอบประมวลผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรก่อนสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)

ประกาศคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 2/2563 เรื่อง ผลการสอบประมวลผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรก่อนสำเร็จการศึกษา(Comprehensive Exit Exam) ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)  ดาวน์โหลด pdf

อ่านต่อ....

ผลการสอบประมวลตามมาตรฐานการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรก่อนสำเร็จการศึกษา (Comprehensive Exit Examination) รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

ผลการสอบประมวลตามมาตรฐานการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรก่อนสำเร็จการศึกษา (Comprehensive Exit Examination) รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 คลิกดาวน์โหลด

อ่านต่อ....

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบประมวลผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรก่อนสำเร็จการศึกษา (Comprehensive Exit Examination) รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบประมวลผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรก่อนสำเร็จการศึกษา (Comprehensive Exit Examination) รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562ดาวน์โหลด

อ่านต่อ....

โครงการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัย Providence (靜宜大學) เมืองไท่จง ประเทศไต้หวัน

         โครงการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัย Providence (靜宜大學) ประเทศไต้หวัน เป็น โครงการระยะสั้นของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ระยะเวลาของโครงการเป็นเวลาทั้งหมด 8 วันคือวันที่ 23 มิถุนายน – 30 มิถุนายน พ.ศ.2562 ผู้ที่เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง และผลิตภัณฑ์ธรร […]

อ่านต่อ....

ผลการสอบประมวลตามมาตรฐานการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรก่อนสำเร็จการศึกษา (Comprehensive Exit Examination) รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

ผลการสอบประมวลตามมาตรฐานการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรก่อนสำเร็จการศึกษา (Comprehensive Exit Examination) รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 คลิกดาวน์โหลด

อ่านต่อ....

โครงการจัดการความรู้เรื่อง“การใช้เครื่อง Spray dryer เพื่อการแปรรูปและพัฒนางานวิจัย”

ปัจจุบันนี้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่นิยมใช้กันในปัจจุบันมักอยู่ในรูปที่พร้อมใช้งานได้เลย และสามารถเก็บรักษาได้ง่ายและนาน คือการทำให้อยู่ในรูปของแห้ง ส่วนวิธีการที่นิยมใช้ในการทำแห้งวิธีหนึ่งก็คือการทำแห้งแบบพ่นฝอย (Spray Dry) โดยมีเครื่องมือที่ใช้คือเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย (Spray Dryer) มักใช้วิธีนี้กับผลิ […]

อ่านต่อ....

ประกาศเรื่อง ระเบียบและวิธีการสอบประมวลผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรก่อนสำเร็จการศึกษา (Comprehensive Exit Examination) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เรื่อง ระเบียบและวิธีการสอบประมวลผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรก่อนสำเร็จการศึกษา (Comprehensive Exit Examination) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ประจำปีการศึกษา 2562 คลิกดาวน์โหลด

อ่านต่อ....

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดการความรู้ เรื่องการใช้เครื่อง Spray dryer เพื่อการแปรรูปและพัฒนาผลงานวิจัย 09.00-12.00น. วันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการจ่ายยา S110, ห้องปฏิบัติการเภสัชอุตสาหกรรม S113

โดยท่านผศ.ภก.สุรพงษ์ เก็งทอง  ที่ปรึกษาคณกรรมการจัดการความรู้  เป็นประธานการเปิดการอบรมให้ความรู้ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการจัดการความรู้ “เรื่องการใช้เครื่อง Spray dryer เพื่อการแปรรูปและพัฒนาผลงานวิจัย” โดยวัตถุประสงค์ในการจัดงานมีดังนี้ เพื่อสามารถนำผลการจัดการความรู้ไปใช้ในการปรับปรุง พัฒ […]

อ่านต่อ....