การอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความรู้การใช้เครื่อง พีซีอาร์ Termal cycler

การอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความรู้การใช้เครื่อง พีซีอาร์ T-100 Termal cycler เนื่องจากเครื่อง พีซีอาร์ เป็นเครื่องมือชนิดใหม่ที่จัดซื้อมาในงบประมาณการวิจัยของ อ.ภก.ธีระวัฒน์ บุญโสม เพื่อให้การเรียนการสอน การวิจัยเกิดประสิทธิสูงสุด และมีการใช้งานอย่างถูกต้อง อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ในการใช้เครื่องพีซีอาร์ กับอาจารย์ นักวิทยาศาสตร์และ ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก  ทางคณะกรรมการจัดการความรู้จึงมีมติให้  มีการจัดการให้ความรู้เรื่อง พีซีอาร์ Termal Cycler ในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 โดยการเสวนาให้ความรู้ในภาคทฤษฏี ในช่า่งเช้า และแลกเปลี่ยนความรู้ในภาคปฏิบัติ ในชา่งบ่าย  โดยมีคุณปกรณ์ เพ็งอินทร์ ผู้เชียวชาญการใช้เครื่องพีซีอาร์ จากภายนอก  เป็นผู้อบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายความรู้ ดาวน์โหลดคู่มือการใช้เครื่อง พีซีอาร์ T100

อ่านต่อ....

โครงการจัดการความรู้เรื่อง“การใช้เครื่อง Spray dryer เพื่อการแปรรูปและพัฒนางานวิจัย”

ปัจจุบันนี้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่นิยมใช้กันในปัจจุบันมักอยู่ในรูปที่พร้อมใช้งานได้เลย และสามารถเก็บรักษาได้ง่ายและนาน คือการทำให้อยู่ในรูปของแห้ง ส่วนวิธีการที่นิยมใช้ในการทำแห้งวิธีหนึ่งก็คือการทำแห้งแบบพ่นฝอย (Spray Dry) โดยมีเครื่องมือที่ใช้คือเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย (Spray Dryer) มักใช้วิธีนี้กับผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น นมผง ไข่ผง อาหารเด็ก เนื้อวัวสกัด โปรตีนสกัด และผลิตภัณฑ์ยา เช่น ยาผงสมุนไพร เป็นต้น  เครื่อง Spray Dryer  ยังสามารถนำมาแปรรูป และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้จากงานวิจัยด้วย ดังนั้นโครงการจัดการความรู้เรื่อง“การใช้เครื่อง Spray dryer เพื่อการแปรรูปและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ประจำปีการศึกษา 2561”มุ่งเน้นที่จะให้เกิดความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และการนำความรู้ที่ได้ มาแลกเปลี่ยนความรู้กับบุคลากรภายใน และดำเนินการจัดทำคู่มือการใช้งานเครื่อง Spray dryer   มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 2561” ดาวน์โหลดคู่มือ

อ่านต่อ....

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดการความรู้ เรื่องการใช้เครื่อง Spray dryer เพื่อการแปรรูปและพัฒนาผลงานวิจัย 09.00-12.00น. วันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการจ่ายยา S110, ห้องปฏิบัติการเภสัชอุตสาหกรรม S113

โดยท่านผศ.ภก.สุรพงษ์ เก็งทอง  ที่ปรึกษาคณกรรมการจัดการความรู้  เป็นประธานการเปิดการอบรมให้ความรู้ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการจัดการความรู้ “เรื่องการใช้เครื่อง Spray dryer เพื่อการแปรรูปและพัฒนาผลงานวิจัย” โดยวัตถุประสงค์ในการจัดงานมีดังนี้ เพื่อสามารถนำผลการจัดการความรู้ไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนางาน เสริมสร้างสมรรถนะ และ ประสบการณ์ในการทำงานได้ เพื่อให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงเทคนิค  กระบวนการ  เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์

อ่านต่อ....

ขอเชิญอาจารย์นักวิทยาศาสตร์นักศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดการความรู้ เรื่องการใช้เครื่อง Spray dryer เพื่อการแปรรูปและพัฒนาผลงานวิจัย

ขอเชิญอาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ นักศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดการความรู้ เรื่องการใช้เครื่อง Spray dryer เพื่อการแปรรูปและพัฒนาผลงานวิจัย วันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา09.00-11.50 น. ณ ห้องปฏิบัติการจ่ายยา S110 และห้องปฏิบัติการเภสัชอุตสาหกรรม s113 อาคารสิงหา เสาวภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

อ่านต่อ....

มาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานการใช้เครื่องมือวิทยาศาตร์ Standard Operating Procedure : SOP

มาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานการใช้เครื่องมือวิทยาศาตร์ Standard Operating Procedure : SOP เป็นเอกสารที่แนะนำวิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและมีทิศทางในแนวเดียวกัน โดยระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และสามารถปรับปรุงพัฒนาได้ตามความเหมาะสม ห้องปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ได้จัดทำ SOP เป็น 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้สู่สากล 1. มาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานการใช้เครื่อง Spray Dryer 2.มาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานการใช้เครื่องระเหยสารแบบหมุน rotary evaporator with a vacuum Buchi Rotavapor R-210/215 and V-700+V850

อ่านต่อ....

คู่มือประเมินด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการมีความสำคัญสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานอย่างมากเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้กับผู้ปฏิบัติงาน ผู้ร่วมงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดจนป้องกันความเสียหายจากอุบัติภัยที่อาจก่อให้ เกิดความ สูญเสียต่อสาธารณสมบัติและสิ่งแวดล้อม คู่มือฉบับนี้จัดทำโดยคณะทำงานจัดทำแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกันในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ทั้งในห้องปฏิบัติการ การเรียน การสอน และวิจัย ผู้ใช้บริการภายในห้องปฏิบัติการ ของคณะเภสัชศาสตร์ โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้มีการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล เกิดความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย และความรับผิดขอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย หวังว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน ในห้องปฏิบัติการของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย และผู้ที่สนใจทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่

อ่านต่อ....

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีอันตรายและความปลอดภัยในการทำงาน

การจัดการความรู้สารอันตราย และความปลอดภัย เอกสารเผยแพร่ การจัดการความรู้ ประเด็นเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีอันตราย และความปลอดภัยในการทำงาน  ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่  

อ่านต่อ....

มาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานการเครื่องมือวิทยาศาตร์ Standard Operating Procedure : SOP

มาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานการใช้เครื่องมือวิทยาศาตร์ Standard Operating Procedure : SOP เป็นเอกสารที่แนะนำวิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและมีทิศทางในแนวเดียวกัน โดยระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และสามารถปรับปรุงพัฒนาได้ตามความเหมาะสม ห้องปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ได้จัดทำ SOP เป็น 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้สู่สากล 1.มาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานการใช้เครื่องวัดความหนืด Viscometer Brookfield 2.มาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานการใช้เครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ ชนิดยูวี-วิสิเบิล แบบลำแสงคู่ รุ่น UV 1800 3.มาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานการใช้เครื่องเขย่าตะแกรงร่อนแยกขนาด Sieve shaker’s Standard operating procedure

อ่านต่อ....