พิธีมอบเสื้อกาวน์สาขาเภสัชศาสตร์และเสื้อปฏิบัติงานสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธ ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. – 16.30 น. คณะเภสัชศาสตร์ได้จัดพิธีการมอบ “เสื้อกาวน์” ให้แก่นักศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ และ”เสื้อฝึกปฏิบัติงาน” ให้แก่นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ห้องมณีนพรัตน์สมาศัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย โดยนักศึกษาที่จะสามารถเข้ารับกาวน์ สาขาเภสัชศาสตร์หรือ เสื้อฝึกปฏิบัติงาน สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ มีความพร้อม เพื่อที่จะนำความรู้ ความสามารถไปใช้ในการฝึกปฏิบัติงานได้ และจะต้องเป็นผู้ที่ศึกษาผ่านในรายวิชาต่างๆ ครบตามที่หลักสูตรกำหนด ดังนั้น พิธีการนี้จึงเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษารุ่นน้องให้มีความมุ่งมั่นและตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่อที่จะได้มีโอกาสในการเข้าพิธีรับมอบเสื้อกาวน์ สาขาเภสัชศาสตร์ หรือ เสื้อฝึกปฏิบัติงาน สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่นเดียวกับรุ่นพี่ได้

อ่านต่อ....

โครงการพิธีไหว้ครู ดื่มน้ำปรุง และประดับเข็มสัญลักษณ์คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีไหว้ครูเป็นพิธีการที่แสดงถึงความเคารพเทิดทูนครูบาอาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ ให้ความรัก ความเมตตา  และให้ความปรารถนาดีต่อศิษย์ อาจารย์ซึ่งเป็นบุคคลที่ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่นักศึกษา การไหว้ครูจึงเปรียบเสมือนการที่ศิษย์ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่ออาจารย์  ซึ่งถือเป็นการสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทยและวิชาชีพเภสัชกรรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พิธีดื่มน้ำปรุงศักดิ์สิทธิ์และประดับเข็มสัญลักษณ์คณะเภสัชศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ได้ทราบประวัติความเป็นมาของวิชาชีพเภสัชกรรม ผ่านกระบวนการปรุงน้ำปรุงศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่สำคัญของวิชาชีพที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต และยังแฝงข้อคิดผ่านรสสัมผัสของน้ำปรุง ที่มีหลากหลายรส เปรียบเสมือนกับการเรียนและการทำงาน ที่จักมีเรื่องราวมากมาย มีอุปสรรคต่างๆให้ต้องฝ่าฟันและแก้ไข  อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้ทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง และเป็นการสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของวิชาชีพเภสัชกรรม และการประดับเข็มเปรียบสัญลักษณ์คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกถึงการเป็นนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ที่นักศึกษาจะต้องประดับไว้บนเครื่องแต่งกายนั้น จะเป็นการย้ำเตือนนักศึกษาอยู่เสมอว่า นับแต่บัดนี้ต่อไปในอีก 6 ปี นักศึกษาจะต้องเรียนรู้ และเก็บเกี่ยวความรู้ออกไป และการที่จะต้องประดับเครื่องหมายนี้ในทุกวันนั้น จะช่วยให้นักศึกษาได้เตือนตนเองอยู่เสมอว่า เราจะต้องมีหน้าที่ที่สำคัญที่จะต้องทำอยู่ทุกวัน และการประดับเข็มโดยคณาอาจารย์และมีรุ่นพี่ในชั้นปีต่างๆเข้าร่วมในพิธีเปรียบเสมือนการต้อนรับนักศึกษาและรุ่นน้องเข้าสู่คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชียอย่างสมบูรณ์อีกด้วย ดังนั้นนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 3 จึงได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้นเพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามจากรุ่นสู่รุ่น  อีกทั้งยังทำให้นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ได้แสดงความเคารพ ความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์และ พิธีดื่มน้ำปรุงศักดิ์สิทธิ์และประดับเข็มสัญลักษณ์  เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามจากรุ่นสู่รุ่น  อีกทั้งยังทำให้นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ได้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจในคณะ สถาบัน และวิชาชีพอีกด้วย

อ่านต่อ....

บ่มเพาะต้นกล้า สร้างแนวความคิดการสร้างเสริมสุขภาพนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 19 สถาบัน ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2562 (แรกพบสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.) ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์ จังหวัดนครนายก

สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนภท.) เป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวกันของนิสิตนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์จากทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ปัจจุบันนั้นมีจำนวนสมาชิกทั้งหมด 19 สถาบัน เป็นองค์กรที่จัดตั้งเพื่อเป็นตัวกลางในการจัดกิจกรรมทางวิชาชีพทางเภสัชกรรม เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในวิชาชีพ เพื่อก้าวเข้าสู่วิชาชีพเภสัชกรรม อันจะก่อให้เกิดผลดีต่อวิชาชีพ ผู้รับบริการ และสังคมโดยโครงการ “บ่มเพาะต้นเกล้า สร้างแนวความคิดการสร้างเสริมสุขภาพนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 19 สถาบัน ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2562 (แรกพบสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย; สนภท.)” เป็นหนึ่งในโครงการที่ สนภท. มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีในวิชาชีพระหว่างสถาบัน เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ได้ฝึกความเป็นผู้นำและมีความเป็นผู้ตามที่ดีมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานและกิจกรรมในลักษณะทีม สามารถแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นกับเพื่อนต่างมหาวิทยาลัย พัฒนาทักษะการเรียนรู้และวิธีการเสริมสร้างสุขภาพด้านการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อก้าวเข้าสู่การเรียนรู้ในบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรม จากการที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะต้นกล้าสร้างแนวความคิดการเสริมสร้างสุขภาพนิสิตนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ติดต่อกันเป็นประจำทุกปี พบว่ากิจกรรมดังกล่าวนอกจากสามารถช่วยเสริมสร้างความสามัคคี การทำกิจกรรมในลักษณะทีมของนิสิตนักศึกษาทั้งสถาบันเดียวกันและต่างสถาบันแล้วนั้น   ยังเป็นการพัฒนานักศึกษาในด้านต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ สนภท. วางไว้ซึ่งสอดคล้องกับคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะ และวิชาชีพ รวมถึงให้นักศึกษาได้เรียนรู้และรู้จักการปรับตัวเป็นพลเมืองของศตวรรษที่ 21 ทั้งทักษะในการดำเนินชีวิตและทักษะทางวิชาชีพได้ จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมบ่มเพาะต้นกล้า ในการสร้างแนวความคิดการสร้างเสริมสุขภาพของนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 19 สถาบัน ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.00 – 16.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ความเข้าใจทางวิชาชีพ ปลูกฝังแนวคิดสร้างเสริมสุขภาพและความสามัคคี ได้มีความเข้าใจในบทบาทวิชาชีพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมต่อไปในอนาคต

อ่านต่อ....

โครงการกีฬาเภสัชสัมพันธ์ ครั้งที่ 30 “มรกตไอยราเกมส์”

โครงการกีฬาเภสัชสัมพันธ์เป็นกิจกรรมที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ได้มีการเข้าร่วมมาอย่าง ต่อเนื่องทุกปี จัดขึ้นโดยสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย ทั้ง 19 สถาบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทุกสถาบัน เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและความมีน้ำใจนักกีฬาของนักกีฬา เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์มีความตระหนัก รัก และภาคภูมิใจในวิชาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการสร้างเสริมสุขภาพของนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ เพื่อให้นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ได้ฝึกฝนกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการทำงานร่วมกับผู้อื่น และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ เพื่อสร้างความสามัคคีและเน้นย้ำความมีจริยธรรมในวิชาชีพเภสัชกรรมแก่นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์โดยคณะเภสัชศาสตร์ทุกสถาบันในประเทศไทย ได้มาร่วมการทำกิจกรรมและแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ และนอกจากนี้ยังมีการแสดงผู้นำเชียร์และกองเชียร์ (Stand cheer) เพื่อแสดงถึงศักยภาพ และ ความสามัคคีของนักศึกษาแต่ละมหาวิทยาลัยทั้ง 19 สถาบัน จากการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเภสัชสัมพันธ์ ครั้งที่ 29 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเภสัชศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 92 คน ซึ่งได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลผสม กีฬาฟุตบอล กีฬาบาสเกตบอลชาย กีฬาบาสเกตบอลหญิง ร่วมทั้งมีการแข่งขันการแสดง และโชว์สแตนด์เชียร์ ซึ่งจากกิจกรรมดังกล่าวทำให้นักศึกษาได้โชว์ศักยภาพพร้อมทั้งสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี ดังนั้นในปีการศึกษา 2562 ทางคณะกรรมการนักศึกษาเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จึงได้จัดโครงการเพื่อให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ได้เข้าร่วมกีฬาเภสัชสัมพันธ์ครั้งที่ 30 ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษาและมหาวิทยาลัยมากที่สุด จึงจะเข้าร่วมกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องในทุกๆปี โดยกีฬาเภสัชสัมพันธ์ครั้งที่ 30 ได้จัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้ชื่อว่า “มรกตไอยราเกมส์” ระหว่างวันที่ 3-6 มกราคม 2563 โดยมีคณะเภสัชศาสตร์ที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 19 สถาบัน ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชียได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเภสัชสัมพันธ์ในครั้งนี้ด้วย การเข้าร่วมกิจกรรมนี้เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีการแลกเปลี่ยนทัศนคติในด้านการเรียน การทำงานและการใช้ชีวิต ซึ่งจะทำให้นักศึกษาเกิดประสิทธิภาพในการศึกษาเล่าเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเป็นเภสัชกรที่ดีในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทุกๆ  สถาบัน ได้รู้จักคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียเพิ่มมากยิ่งขึ้น

อ่านต่อ....

โครงการพิธีไหว้ครู การดื่มน้ำปรุงและการประดับเข็ม Rx คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการพิธีไหว้ครู การดื่มน้ำปรุงและการประดับเข็ม Rx คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 พิธีการไหว้ครูจึงเปรียบเสมือนเป็นพิธีการที่สำคัญในการที่ศิษย์จะได้แสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ และยังเป็นการสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของนักศึกษาตั้งแต่ในอดีตจนถึงในปัจจุบัน ในส่วนของโครงการพิธีดื่มน้ำปรุงและประดับเข็ม Rx คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงวิธีการปรุงน้ำปรุง ความหมายของส่วนผสมต่าง ๆ ขอน้ำปรุง อีกทั้งพิธีการประดับเข็ม Rx ยังทำให้นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ทราบประวัติความเป็นมาของวิชาชีพเภสัชกรรมและนักศึกษาทุกชั้นปีได้ทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง และเป็นการสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของวิชาชีพเภสัชกรรม พิธีการประดับเข็มจึงเปรียบเสมือนการต้อนรับรุ่นน้องเข้าสู่คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ดังนั้นนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ได้เห็นความสำคัญและได้จัดพิธีไหว้ครู การดื่มน้ำปรุงและประดับเข็ม Rx คณะเภสัชศาสตร์จึงได้จัดพิธีการต่าง ๆ เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามจากรุ่นสู่รุ่น อีกทั้งยังทำให้นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ได้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจในคณะสถาบันและวิชาชีพต่อไป โดยในวันพุธ ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561 ได้มีการจัดทำโครงการพิธีไหว้ครูขึ้นเวลา 13.00 – 15.00 น. จากนั้นเวลา 15.00 – 16.30 น. ได้มีการจัดทำโครงการดื่มน้ำปรุงและประดับเข็ม Rx ให้แก่นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ณ ห้องมณีนพรัตน์ สมาศัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ซึ่งมีภาพบรรยากาศภายในงานดังนี้

อ่านต่อ....