โครงการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัย Providence (靜宜大學) เมืองไท่จง ประเทศไต้หวัน

         โครงการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัย Providence (靜宜大學) ประเทศไต้หวัน เป็น โครงการระยะสั้นของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ระยะเวลาของโครงการเป็นเวลาทั้งหมด 8 วันคือวันที่ 23 มิถุนายน – 30 มิถุนายน พ.ศ.2562 ผู้ที่เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ จำนวน 11 คน และมีอาจารย์ประจำสาขา 2 ท่านคือ อาจารย์ ดร. รุ่งสิริ สุริยเต็ม และอาจารย์เกศระวี ปานทับ ซึ่งเป็นผู้ดูแลโครงการนี้ร่วมเดินทางไปด้วย โครงการนี้มีจุดประสงค์ให้นักศึกษาได้ทราบถึงเห็นถึงสภาพแวดล้อม สถานศึกษา และ ห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสคร์เครื่องสำอางของมหาวิทยาลัย Providence (靜宜大學) ประเทศไต้หวัน เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจ และวางแผนเรียนต่อปริญญาโทที่ประเทศไต้หวัน หรือสร้างแรงบันดาลใจให้กับผลงานของตนเองได้ต่อไปในอนาคต และสามารถนำสิ่งที่น่าสนใจกลับมานำเสนอเพื่อพัฒนาแผนการเรียนของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้ศึกษาเกี่ยวกับภาษาจีนเบื้องต้น ได้ศึกษาวันธรรมต่าง ๆ ของชาวไต้หวัน ชีวิตความเป็นอยู่ การเดินทาง ได้รู้จักและพบเห็นสถานที่ต่าง ๆ และยังมีวันพักผ่อนในวันสุดท้ายให้ผู้ร่วมโครงการได้พักผ่อน และท่องเที่ยว ผ่อนคลายไปกับธรรมชาติของประเทศได้หวัน เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตใจ และให้มีภาพความทรงจำที่ดีและมีความประทับใจต่อประเทศไต้หวันกลับไปอีกด้วย

อ่านต่อ....

ผลการสอบประมวลตามมาตรฐานการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรก่อนสำเร็จการศึกษา (Comprehensive Exit Examination) รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

ผลการสอบประมวลตามมาตรฐานการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรก่อนสำเร็จการศึกษา (Comprehensive Exit Examination) รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 คลิกดาวน์โหลด

อ่านต่อ....

โครงการจัดการความรู้เรื่อง“การใช้เครื่อง Spray dryer เพื่อการแปรรูปและพัฒนางานวิจัย”

ปัจจุบันนี้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่นิยมใช้กันในปัจจุบันมักอยู่ในรูปที่พร้อมใช้งานได้เลย และสามารถเก็บรักษาได้ง่ายและนาน คือการทำให้อยู่ในรูปของแห้ง ส่วนวิธีการที่นิยมใช้ในการทำแห้งวิธีหนึ่งก็คือการทำแห้งแบบพ่นฝอย (Spray Dry) โดยมีเครื่องมือที่ใช้คือเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย (Spray Dryer) มักใช้วิธีนี้กับผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น นมผง ไข่ผง อาหารเด็ก เนื้อวัวสกัด โปรตีนสกัด และผลิตภัณฑ์ยา เช่น ยาผงสมุนไพร เป็นต้น  เครื่อง Spray Dryer  ยังสามารถนำมาแปรรูป และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้จากงานวิจัยด้วย ดังนั้นโครงการจัดการความรู้เรื่อง“การใช้เครื่อง Spray dryer เพื่อการแปรรูปและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ประจำปีการศึกษา 2561”มุ่งเน้นที่จะให้เกิดความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และการนำความรู้ที่ได้ มาแลกเปลี่ยนความรู้กับบุคลากรภายใน และดำเนินการจัดทำคู่มือการใช้งานเครื่อง Spray dryer   มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 2561” ดาวน์โหลดคู่มือ

อ่านต่อ....

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบประมวลผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรก่อนสำเร็จการศึกษา (Comprehensive Exit Examination) รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบประมวลผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรก่อนสำเร็จการศึกษา (Comprehensive Exit Examination) รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 คลิกดาวน์โหลด

อ่านต่อ....

ประกาศเรื่อง ระเบียบและวิธีการสอบประมวลผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรก่อนสำเร็จการศึกษา (Comprehensive Exit Examination) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เรื่อง ระเบียบและวิธีการสอบประมวลผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรก่อนสำเร็จการศึกษา (Comprehensive Exit Examination) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ประจำปีการศึกษา 2562 คลิกดาวน์โหลด

อ่านต่อ....

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดการความรู้ เรื่องการใช้เครื่อง Spray dryer เพื่อการแปรรูปและพัฒนาผลงานวิจัย 09.00-12.00น. วันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการจ่ายยา S110, ห้องปฏิบัติการเภสัชอุตสาหกรรม S113

โดยท่านผศ.ภก.สุรพงษ์ เก็งทอง  ที่ปรึกษาคณกรรมการจัดการความรู้  เป็นประธานการเปิดการอบรมให้ความรู้ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการจัดการความรู้ “เรื่องการใช้เครื่อง Spray dryer เพื่อการแปรรูปและพัฒนาผลงานวิจัย” โดยวัตถุประสงค์ในการจัดงานมีดังนี้ เพื่อสามารถนำผลการจัดการความรู้ไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนางาน เสริมสร้างสมรรถนะ และ ประสบการณ์ในการทำงานได้ เพื่อให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงเทคนิค  กระบวนการ  เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์

อ่านต่อ....

โครงการศึกษาดูงานผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ บริษัทกิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด

โครงการศึกษาดูงานผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ บริษัทกิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด วันที่ 3 เม.ย. 2562 เวลา 12.30-16.30 น.  โดยมีวัตุประสงค์ 1. เพื่อให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง1 และรายการเตรียมสูตรตำรับ1 ได้เรียนรู้ กระบวนการผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในบริษัทอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐาน และได้สัมผัสประสบการณ์จริง ของการดำเนินการผลิตระดับอุตสาหกรรม 2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษากระบวนการผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อ สุขภาพร่วมกับศาสตร์ทางเครื่องสำอางแขนงอื่นที่เกี่ยวข้องได้

อ่านต่อ....

ผลการสอบประมวลตามมาตรฐานการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรก่อนสำเร็จการศึกษา (Comprehensive Exit Examination) รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561

ผลการสอบประมวลตามมาตรฐานการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรก่อนสำเร็จการศึกษา (Comprehensive Exit Examination) รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกดาวน์โหลด

อ่านต่อ....