ขอเชิญอาจารย์นักวิทยาศาสตร์นักศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดการความรู้ เรื่องการใช้เครื่อง Spray dryer เพื่อการแปรรูปและพัฒนาผลงานวิจัย

ขอเชิญอาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ นักศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดการความรู้ เรื่องการใช้เครื่อง Spray dryer เพื่อการแปรรูปและพัฒนาผลงานวิจัย วันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา09.00-11.50 น. ณ ห้องปฏิบัติการจ่ายยา S110 และห้องปฏิบัติการเภสัชอุตสาหกรรม s113 อาคารสิงหา เสาวภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

อ่านต่อ....

โครงการ “คอสเมติกอาสาพัฒนาชุมชุม” ปีการศึกษา 2561 ณ ชุมชนคอนโดลุมพินี คลอง 1 ปทุมธานี วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2561

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนในการทำโลชั่นน้ำหอม (perfume body lotion) โดยจะให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหน้าที่และองค์ประกอบที่ใช้ในการเตรียมตำรับ การเตรียมตำรับ ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ให้นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สมุนไพรและน้ำมันหอมระเหยมาใช้ในการเตรียมตำรับ  ฝึกทักษะทางอาชีพ   นำความรู้จากห้องเรียนสู่ชุมชนในเขตคอนโดลุมพินีทาวน์ คลอง 1 ปทุมธานี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 เพื่อให้เข้าร่วมอบรมมีทักษะความรู้และความสามารถในการเตรียมตำรับโลชั่นน้ำหอมอย่างง่าย เป็นพื้นฐานในการสร้างอาชีพของผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจเครื่องสำอาง

อ่านต่อ....

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบประมวลผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรก่อนสำเร็จการศึกษา (Comprehensive Exit Examination) รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบประมวลผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรก่อนสำเร็จการศึกษา (Comprehensive Exit Examination) รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกดาวน์โหลด

อ่านต่อ....

มาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานการใช้เครื่องมือวิทยาศาตร์ Standard Operating Procedure : SOP

มาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานการใช้เครื่องมือวิทยาศาตร์ Standard Operating Procedure : SOP เป็นเอกสารที่แนะนำวิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและมีทิศทางในแนวเดียวกัน โดยระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และสามารถปรับปรุงพัฒนาได้ตามความเหมาะสม ห้องปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ได้จัดทำ SOP เป็น 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้สู่สากล 1. มาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานการใช้เครื่อง Spray Dryer 2.มาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานการใช้เครื่องระเหยสารแบบหมุน rotary evaporator with a vacuum Buchi Rotavapor R-210/215 and V-700+V850

อ่านต่อ....

กิจกรรม summer camp มหาวิทยาลัยเจิ้งชิว เมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน

          นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพชั้นปีที่ 2 และ 4 ปีการศึกษา 2560 จำนวนรวม 11 คน ประกอบด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 5 คน และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 6 คน และมีผู้รับผิดชอบคืออาจารย์ประจำสาขาจำนวน 2 คนเดินทางและร่วมทำกิจกรรมกับนักศึกษาตลอด 10 วันระหว่างวันที่ 10 ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2561           นักศึกษาได้ทำกิจกรรมตามโปรแกรมที่ทางมหาวิทยาลัยเจิ้งชิว ประเทศไต้หวันได้จัดเตรียมไว้ให้ตลอดระยะเวลา 10 วัน ประกอบด้วยกิจกรรมภายในรั้วมหาวิทยาลัย เช่น การประดิษฐ์ชิ้นงานที่ใช้ศาสตร์ความรู้ด้านเทคโนโลยี ศิลปะ และวิศวกรรม อย่างผสมผสานกัน  ได้เรียนรู้ภาษาจีนเบื้องต้น เยี่ยมชมความเป็นอยู่ภายในมหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมคณะ cosmetic and fashion styling ได้ลงมือทำผลิตภัณฑ์ทางเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่ แผ่นมาส์กหน้าเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น และผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์ผสมน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมภายนอกมหาลัย เช่น การเข้าเยี่ยมชมศาสนสถาน แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ รวมทั้งได้เยี่ยมชมโรงงานผลิตยาสมุนไพรที่มีพืชเด่นด้านการป้องกันและรักษาโรคมะเร็ง นอกจากการทำกิจกรรมตามโปรแกรมที่ทางมหาวิทยาลัยเจิ้งชิวจัดไว้ให้แล้ว นักศึกษายังได้พบปะเพื่อนใหม่ทั้งนักศึกษาทุนและนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศไทย นักศึกษาไต้หวันที่เป็นผู้ช่วยดูแลหอพักนักศึกษา รวมทั้งนักศึกษาจากประเทศฟิลิปปินส์ที่มาร่วม summer camp ด้วยเช่นกัน เป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและฝึกทักษะทางภาษาจีนและภาษาอังกฤษไปพร้อมกัน           หลังจากการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาและอาจารย์ได้รับเอกสารรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม summer camp โดยผลการสำรวจพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมของการดำเนินงานกิจกรรมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด (จากผลการสำรวจความพึงพอใจอย่างไม่เป็นทางการที่จัดทำโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบกิจกรรม) และมีความต้องการให้จัดกิจกรรมเช่นนี้ทุกปี ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนประสบการณ์ก่อนที่จะเข้าสู่การทำงานหลังจากจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

อ่านต่อ....

ประกาศผลการสอบ Comprehensive Exit Examination รอบ 2 ปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการสอบประมวลผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรก่อนสำเร็จการศึกษา (Comprehensive Exit Examination) รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกดาวน์โหลด

อ่านต่อ....

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบประมวลผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรก่อนสำเร็จการศึกษา (Comprehensive Exit Examination) รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบประมวลผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรก่อนสำเร็จการศึกษา (Comprehensive Exit Examination) รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกดาวน์โหลด

อ่านต่อ....

โครงการกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายเภสัช 4 สถาบัน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายเภสัช 4 สถาบัน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 22 – 23 กันยายน 2561 ณ ค่ายโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยเป็นโครงการที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทั้ง 4 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์รุ่นใหม่ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ได้มีโอกาสทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในการใช้ชีวิตร่วมกันและได้รู้จักเพื่อนนักศึกษาเภสัชศาสตร์ด้วยกันจากต่างสถาบัน อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่ดีให้แก่นักศึกษาทุกคนที่จะได้สร้างเครือข่ายทางวิชาชีพให้แข็งแกร่ง รวมถึงมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพในการทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรวิชาชีพได้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต ซึ่งมีภาพการทำกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

อ่านต่อ....