โครงการพิธีไหว้ครู การดื่มน้ำปรุงและการประดับเข็ม Rx คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการพิธีไหว้ครู การดื่มน้ำปรุงและการประดับเข็ม Rx คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 พิธีการไหว้ครูจึงเปรียบเสมือนเป็นพิธีการที่สำคัญในการที่ศิษย์จะได้แสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ และยังเป็นการสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของนักศึกษาตั้งแต่ในอดีตจนถึงในปัจจุบัน ในส่วนของโครงการพิธีดื่มน้ำปรุงและประดับเข็ม Rx คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงวิธีการปรุงน้ำปรุง ความหมายของส่วนผสมต่าง ๆ ขอน้ำปรุง อีกทั้งพิธีการประดับเข็ม Rx ยังทำให้นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ทราบประวัติความเป็นมาของวิชาชีพเภสัชกรรมและนักศึกษาทุกชั้นปีได้ทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง และเป็นการสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของวิชาชีพเภสัชกรรม พิธีการประดับเข็มจึงเปรียบเสมือนการต้อนรับรุ่นน้องเข้าสู่คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ดังนั้นนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ได้เห็นความสำคัญและได้จัดพิธีไหว้ครู การดื่มน้ำปรุงและประดับเข็ม Rx คณะเภสัชศาสตร์จึงได้จัดพิธีการต่าง ๆ เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามจากรุ่นสู่รุ่น อีกทั้งยังทำให้นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ได้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจในคณะสถาบันและวิชาชีพต่อไป โดยในวันพุธ ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561 ได้มีการจัดทำโครงการพิธีไหว้ครูขึ้นเวลา 13.00 – 15.00 น. จากนั้นเวลา 15.00 – 16.30 น. ได้มีการจัดทำโครงการดื่มน้ำปรุงและประดับเข็ม Rx ให้แก่นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ณ ห้องมณีนพรัตน์ สมาศัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ซึ่งมีภาพบรรยากาศภายในงานดังนี้

อ่านต่อ....

ประกาศผลการสอบ Comprehensive Exit Examination รอบ 1 ปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการสอบประมวลผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรก่อนสำเร็จการศึกษา (Comprehensive Exit Examination) รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกดาวน์โหลด

อ่านต่อ....

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสวนสมุนไพร

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสวนสมุนไพรเริ่มเปิดงานอย่างเป็นทางการแล้ว ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ บริเวณพื้นที่จัดทำสวนสมุนไพร โดยมีการตระเตรียมจัดหาพื้นที่ เตรียมกระถาง เตรียมดิน และเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดงาน ด้วยส่วนหนึ่งเกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ในการช่วยกันนำพืชสมุนไพรมาปลูก ซึ่งกิจกรรมนี้มี ผศ.ภก.สุรพงษ์ เก็งทอง และ อ.ดร.ภญ.อารีรัตน์ ซื่อดี อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เป็นวิทยากรหลัก ในกิจกรรมจะมุ่งเน้นให้นักศึกษาหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้และเข้าใจถึงการใช้ประโยชน์ของสมุนไพรอย่างถูกต้องและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง รวมถึงการอนุรักษ์ เก็บรวบรวมหาพืชสมุนไพรที่ทรงคุณค่าประจำท้องถิ่นหรือบ้านเกิดของนักศึกษาแต่ละสถานที่เพื่อการศึกษา ค้นคว้าและเรียนรู้ของนักศึกษาและผู้สนใจ นอกจากนักศึกษาจะได้รับมีความรู้แล้วยังเป็นการทำให้นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจได้เล็งเห็นคุณค่าของพืชสมุนไพรประจำถิ่นของตนเอง อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริในรัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นต้นแบบการเรียนรู้ การพัฒนาสวนสมุนไพรไปสู่ความสำเร็จทางการศึกษาต่อไปในอนาคตได้อีกแนวทางหนึ่งด้วย โดยมีภาพกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

อ่านต่อ....

โครงการบ่มเพาะต้นกล้า สร้างแนวความคิดการสร้างเสริมสุขภาพนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 19 สถาบัน ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการบ่มเพาะต้นกล้า สร้างแนวความคิดการสร้างเสริมสุขภาพนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 19 สถาบัน ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2561 (แรกพบสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.)) ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีในวิชาชีพระหว่างมหาวิทยาลัย เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ได้ฝึกความเป็นผู้นำและมีความเป็นผู้ตามที่ดีมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานและกิจกรรมในลักษณะทีม สามารถแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นกับเพื่อนต่างมหาวิทยาลัย พัฒนาทักษะการเรียนรู้และวิธีการเสริมสร้างสุขภาพด้านการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อก้าวเข้าสู่การเรียนรู้ในบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรม โดยมีภาพบรรยากาศในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

อ่านต่อ....

กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องสุทธามงคล ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการแนะนําแนวทางในการเรียน การปฏิบัติตนที่ถูกต้องและเหมาะสมในขณะที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการให้นักศึกษาได้ทราบข้อมูลพื้นฐานสําคัญที่จะปรับตัวทั้งในด้านการเรียน แนวทางการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาในแต่ละหลักสูตรจนสำเร็จการศึกษา รวมถึงการใช้ชีวิตของนักศึกษาทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย โดยมีภาพกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้  

อ่านต่อ....

กิจกรรมสานสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 – 14.30 น. คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมของ 2 เชื้อชาติ คือไทยและญี่ปุ่น ผ่านการทำกิจกรรมการเตรียมโลชั่นบำรุงผิว จะทำให้เกิดการเรียนรู้ทางด้านภาษาในการสื่อสาร ทางด้านวิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการ ขั้นตอนต่างๆ ในการเตรียม สี และกลิ่นของดอกไม้ไทย ที่เป็นส่วนผสมของโลชั่น คุณสมบัติของสารต่างๆที่เป็นส่วนประกอบในโลชั่น  

อ่านต่อ....

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ Comprehensive Exit Examination รอบ 1 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบประมวลตามมาตรฐานการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรก่อนสำเร็จการศึกษา Comprehensive Exit Examination รอบที่1 ปีการศึกษา2561  คลิกดาวน์โหลด  

อ่านต่อ....

คู่มือประเมินด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการมีความสำคัญสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานอย่างมากเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้กับผู้ปฏิบัติงาน ผู้ร่วมงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดจนป้องกันความเสียหายจากอุบัติภัยที่อาจก่อให้ เกิดความ สูญเสียต่อสาธารณสมบัติและสิ่งแวดล้อม คู่มือฉบับนี้จัดทำโดยคณะทำงานจัดทำแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกันในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ทั้งในห้องปฏิบัติการ การเรียน การสอน และวิจัย ผู้ใช้บริการภายในห้องปฏิบัติการ ของคณะเภสัชศาสตร์ โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้มีการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล เกิดความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย และความรับผิดขอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย หวังว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน ในห้องปฏิบัติการของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย และผู้ที่สนใจทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่

อ่านต่อ....