รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมหาวิทยาลัย กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมหาวิทยาลัย ชื่อทีม ภาชนะจากใยตาลโตนด :Biodegradable dish เจ้าของไอเดีย น.ศ.กัญญานาฏ วิเศษประไพ และ น.ส.ธณวรรณ เดียสะ นักศึกษา ชั้นปีที่4 สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย อาจารย์ที่ปรึกษา ว่าที่ร้อยตรี ดร. วิโรจน์ มีรุ่งเรือง vedio จากhttps://www.facebook.com/1702427043384029/posts/1856818211278244/ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียชื่อทีม ภาชนะจากใยตาลโตนด :Biodegradable dishรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมหาวิทยาลัยกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 Posted by Panadda Charoensak on 2018 m. birželis 9 d.

อ่านต่อ....

โครงการ คอสเมติกอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2561 หลักสูตร วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ จัดโครงการ คอสเมติกอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้นที่ชุมชมพรธิสาร 5 โดยคณาจารย์ประจำสาขา และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้ร่วมกัน ให้ความรู้แก่สมาชิกในชุมชน ในการสกัดน้ำมันหอมระเหยออกจากพืชสมุนไพรเบื้องต้น การสาธิตการทำโลชั่นบำรุงผิวกาย (body lotion) ที่มีส่วนผสมของน้ำมันมะกรูด และให้ตัวแทนชุมชนได้ลองฝึกการทำโลชั่นด้วยตนเอง โดยมีนักศึกษาและคณาจารย์ดูแลและคอยให้ความรู้อย่างใกล้ชิด

อ่านต่อ....

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีอันตรายและความปลอดภัยในการทำงาน

การจัดการความรู้สารอันตราย และความปลอดภัย เอกสารเผยแพร่ การจัดการความรู้ ประเด็นเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีอันตราย และความปลอดภัยในการทำงาน  ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่  

อ่านต่อ....

มาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานการเครื่องมือวิทยาศาตร์ Standard Operating Procedure : SOP

มาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานการใช้เครื่องมือวิทยาศาตร์ Standard Operating Procedure : SOP เป็นเอกสารที่แนะนำวิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและมีทิศทางในแนวเดียวกัน โดยระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และสามารถปรับปรุงพัฒนาได้ตามความเหมาะสม ห้องปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ได้จัดทำ SOP เป็น 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้สู่สากล 1.มาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานการใช้เครื่องวัดความหนืด Viscometer Brookfield 2.มาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานการใช้เครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ ชนิดยูวี-วิสิเบิล แบบลำแสงคู่ รุ่น UV 1800 3.มาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานการใช้เครื่องเขย่าตะแกรงร่อนแยกขนาด Sieve shaker’s Standard operating procedure

อ่านต่อ....

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เข้าฟังบรรยายการจัดการความรู้ เรื่องความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2560

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เข้าฟังการบรรรยายการจัดการความรู้ เรื่อง ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13.30น.-16.30น. ณ ห้อง 307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา โดยมีประด็นการให้ความรู้ดังต่อไปนี้ 1.กฏหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ โดย ภก.อลงกต แสงจันทร์ฉาย 2.ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ โดยคุณฐิตารีย์ ชุ่มชัยพฤกษ์ 3.สารบบข้อมูลสารเคมี โดยคุณไกรสร วรพันธ์ 4.การใช้งานถังดับเพลิง/ประสลการณืการกู้ภัยดับเพลงและสารเคมี โดยคุณไมตรี แดนเพชร

อ่านต่อ....

โครงการ EAU Pharmacy Event ประจำปีการศึกษา 2560

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน EAU Pharmacy Event ในวันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561 โดยคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน Pharmacy Event ในวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2561 ณ ตึก 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ทั้ง 19 สถาบัน ได้ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และสามารถพัฒนาองค์ความรู้ด้านเภสัชกรรมในการดูแลผู้ป่วยต่อไปในอนาคตได้ โดยมีภาพบรรยากาศในงาน Pharmacy Event ประจำปีการศึกษา 2560 ดังนี้

อ่านต่อ....

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์เพื่อให้นักศึกษาก้าวเข้าสู่วิชาชีพหรือสาขาที่เรียนได้อย่างมั่นใจ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ หาข้อมูลการสมัครงาน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาในการสมัครงานจากองค์กรต่าง ๆ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีภาพบรรยาการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสุทธามงคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

อ่านต่อ....

โครงการพิธีมอบเสื้อกาวน์คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีมอบเสื้อกาวน์คณะเภสัชศาสตร์จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียน จากประสบการณ์ต่าง ๆ ของการฝึกปฏิบัติงานทางวิชาชีพ รวมถึงให้นักศึกษาได้ทราบและตระหนักถึงบทบาทของวิชาชีพทางเภสัชกรรมเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญของการทำงานต่อไปในอนาคต โดยมีภาพบรรยากาศพิธีมอบเสื้อกาวน์คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 วันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องมณีนพรัตน์ สมาศัยอาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

อ่านต่อ....