พิธีมอบเสื้อกาวน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเชีย ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันวันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. – 12.30 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ได้จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเชีย ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมมณีนพรัตน์ สมาศัย และลานศรีน้ำเงินขาว อาคารเฉลิมพระเกียรติ  48 พรรษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภก.สุรพงษ์ เก็งทอง อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวเปิดงาน และ รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. นริศา คำแก่น คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา  ดังนี้

“ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคน ที่ได้รับการสวมเสื้อกาวน์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการปฏิบัติหน้าที่ ในวิชาชีพเภสัชกรรมในวันนี้ และขอแสดงความชื่นชม ที่นักศึกษาได้มีความพากเพียร ในการศึกษาเล่าเรียน ความอดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆ ที่มาบั่นทอนจิตใจ ตั้งแต่วันแรกของการเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ จนกระทั่งเดินทางมาถึงวันนี้ วันที่นักศึกษาจะได้เดินทางเข้าสู่บทเรียนที่สำคัญ ที่ไม่ใช่บทบาทสมมุติ หรือกรณีศึกษาอีกต่อไป ดังนั้น ขอให้นักศึกษาทุกคนภาคภูมิใจ และยึดมั่นในความรับผิดชอบ จงพึงระลึกและเตือนตนเองอยู่เสมอว่า สติสัมปชัญญะ และปัญญาความรู้ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ และห้ามหลงลืมเป็นเด็ดขาด

พิธีมอบเสื้อกาวน์ ถือว่าเป็นเกียรติ เป็นศักดิ์ศรี เป็นความภาคภูมิใจ และเป็นเครื่องเตือนใจ ให้รู้ว่าผู้สวมเสื้อกาวน์ จักมีหน้าที่ มีความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ ที่จะต้องปฏิบัติด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ด้วยจิตสำนึก ถึงประโยชน์และสุขภาพของผู้ป่วย เหนือสิ่งอื่นใด  เป็นการประกาศว่า นักศึกษากำลังสวมบทบาทที่สำคัญ ที่คณาจารย์เภสัชกรทุกท่านมอบให้ กระดุมทุกเม็ดที่ติด คือเครื่องเตือนใจว่า นักศึกษาจะได้ติด ได้คิด ได้ทำหน้าที่ ที่จะต้องทำในแต่ละวัน ได้ครบถ้วนหรือไม่ ป้ายชื่อที่แสดงถึงความเป็นนักศึกษา ที่จะต้องศึกษาหาความรู้ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุด เพราะว่าทรัพย์สินแห่งปัญญา มีค่ากว่าทรัพย์สินใดๆ  ทรัพย์แห่งปัญญา คือ ทรัพย์ที่ยิ่งใช้ ยิ่งแบ่งปัน ยิ่งเพิ่มคุณค่าและมูลค่าต่อผู้ให้ ไม่มีวันเสื่อมสลายตามกาลเวลา

ในนามของผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียทุกคน อาจารย์ขอเป็นพลังและกำลังใจแก่นักศึกษาที่กำลังจะเข้ารับการฝึกปฏิบัติงาน ให้ประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังทุกประการ ขอขอบพระคุณผู้ปกครอง ญาติและผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมพิธีอันทรงเกียรติในวันนี้ แม้ว่าจะไม่ได้เข้ามาอยู่ในห้องพิธีการก็ตาม  ทุกท่านคือผู้มีส่วนสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จของบุตรหลานของท่าน ที่จะทำหน้าที่ตามที่ได้เลือกเข้ามาศึกษา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านตลอดไป”

จากนั้นเป็นพิธีการมอบเสื้อกาวน์ และสวมใส่ให้กับนักศึกษา โดยคณบดีคณาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์  และได้มีคณาจารย์ ผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธีในห้องประชุม ซึ่งมีการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อเสร็จสิ้นพิธี นักศึกษาที่เข้ารับมอบเสื้อกาวน์ ได้ออกจากห้องประชุมเพื่อถ่ายรูปร่วมกับคณาจารย์ และรับการแสดงความยินดีจากคณาจารย์ ผู้ปกครอง รุ่นพี่ และรุ่นน้อง  กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในบทบาทและวิชาชีพเภสัชกรรม รวมถึงการนำความรู้ความสามารถไปใช้ในการฝึกปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม  สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรสาธารณสุขอื่นๆได้แบบสหสาขาวิชาชีพ ตลอดจนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์ อีกทั้งเพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและมีระเบียบวินัยในชีวิตประจำวัน เพื่อให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และเพื่อให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพเภสัชกรรม

Posted in งานพัฒนานักศึกษา, ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม.