โครงการประดับเข็มสัญลักษณ์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการประดับเข็มสัญลักษณ์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นโครงการที่ทำให้นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์เกิดความรัก ความภาคภูมิใจในคณะและสถาบัน รู้รักความสามัคคี มีความตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตนและตระหนักทราบถึงบทบาทวิชาชีพ โดยมีภาพบรรยากาศการประดับเข็มสัญลักษณ์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ ประจำ […]

อ่านต่อ....

โครงการพิธีไหว้ครูและดื่มน้ำปรุงศักดิ์สิทธิ์ ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการพิธีไหว้ครูและดื่มน้ำปรุงศักดิ์สิทธิ์ เป็นโครงการที่มีขึ้นเพื่อให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ได้แสดงความเคารพ ความกตัญญูต่อพระคุณครูบาอาจารย์ เกิดความรัก ความภาคภูมิใจในคณะ สถาบันและวิชาชีพ อีกทั้งยังเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามจากรุ่นสู่รุ่นอีกด้วย โดยมีภาพบรรยากาศพิธีการไหว้ครูและพิธีการดื่มน้ำปรุ […]

อ่านต่อ....

กิจกรรมแรกพบ สนภท. ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

สหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.) ได้จัดกิจกรรมแรกพบ สนภท. ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีภายในวิชาชีพเภสัชกรรม และเป็นการปลูกและเสริมสร้างแนวคิดด้านการสร้างเสริมสุขภาพแก่นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ใหม่ (รหัสนั […]

อ่านต่อ....

โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย

โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย ” เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเสนอแนวปฏิบัติในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ดำเนินงานโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสา […]

อ่านต่อ....