หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

–  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรเดิม 5 ปี)

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเดิม พ.ศ.2551

–  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี)

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553